WinRAR 6.20

Wersja 6.20

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.20

 1. Jeśli opcja „Wykrywaj hasła” jest włączona, a hasło pasujące do aktualnie przetwarzanego archiwum znajduje się na liście, to zostanie automatycznie użyte. Ta opcja dotyczy tylko archiwów w formatach RAR 5.0 i ZIP, które pozwalają na szybką weryfikację poprawności hasła.
 2. Istnieje minimalna szansa na niewłaściwe wykrycie hasła dla archiwów ZIP. Jeśli wypakowanie plików z zaszyfrowanego archiwum ZIP nie powiedzie się, można wyłączyć tę opcję, ponowić próbę wypakowania plików i ręcznie wprowadzić właściwe hasło.
 3. Jeśli wypakowywana jest tylko część plików z archiwum RAR, dokonywana jest wstępna analiza przed rozpoczęciem wypakowywania. Jest robiona w celu poprawnego wypakowania odnośników do plików nawet jeśli plik, do którego taki odnośnik wiedzie nie został wybrany do wypakowania. Działa to poprawnie dla większości archiwów RAR, za wyjątkiem woluminów znajdujących się na nośnikach wyjmowalnych, lub archiwów zawierających bardzo dużą liczbę odnośników.

  Ponadto, w niektórych przypadkach, taka analiza pozwoli zoptymalizować ilość przetwarzanych danych podczas wypakowywania indywidualnych plików z pół-ciągłych archiwów utworzonych przy użyciu opcji -s i -se.
 4. „Zachowaj oryginalną nazwę i czas archiwum” na zakładce „Opcje” w oknie archiwizacji umożliwia zachowanie wewnątrz archiwum jego oryginalnej nazwy i czasu utworzenia. Jeśli archiwum zawiera te informacje, są one wyświetlane na zakładce „Informacje” w oknie informacji o archiwum; można je również przywrócić na zakładce „Opcje” tego samego okna. Przywracanie obejmuje zmianę bieżącej nazwy na tę zachowaną, oraz zmianę znaczników czasowych (utworzenia i ostatniej modyfikacji) pliku archiwum na ten zachowany.

  W linii poleceń opcja -ams (lub sama -am) w połączeniu z poleceniami modyfikującymi archiwum umożliwia zachowanie bieżącej nazwy i czasu archiwum. Te zachowane dane są wyświetlane w nagłówku archiwum podczas wyświetlania jego zawartości poleceniami „l” i „v”, a przywrócić je można używając opcji -amr wraz z poleceniem „ch” – na przykład „rar ch -amr archiwum.rar”. Jeśli w linii poleceń wystąpi opcja -amr, polecenie „ch” ignoruje wszelkie pozostałe opcje modyfikujące archiwum.
 5. Szybsza kompresja w formacie RAR5 dla słabo kompresowalnych danych, na nowoczesnych procesorach o 8 lub więcej wątkach. Dotyczy to wszystkich metod oprócz „Najszybszej”, której prędkość pozostała ta sama.
 6. Większa efektywność polecenia naprawy archiwum w przypadku naprawiania przemieszanych bloków danych dla archiwów RAR5 zawierających dane naprawcze.
 7. Jeśli po zarchiwizowaniu pliku jego rozmiar się powiększa, i jest to podczas tworzenia nie-ciągłego wieloczęściowego archiwum RAR, to taki plik zostanie zarchiwizowany bez kompresji niezależnie od tego, który to jest wolumin archiwum (pod warunkiem, że zmieści się w pojedynczym woluminie). Poprzednio takie działanie było możliwe tylko dla plików, które miały się znaleźć w pierwszym woluminie.
 8. Dodano możliwość rozpakowywania archiwów .zipx zawierających odnośniki do plików, pod warunkiem że zarówno plik jak i odnośnik zostały wybrane do wypakowania i w archiwum odnośnik jest umieszczony za plikiem, do którego wiedzie.

  Aby wypakować odnośniki z archiwum .zipx trzeba zwykle rozpakować całe archiwum.
 9. Dodano możliwość rozpakowywania archiwów .zst ze słownikiem przekraczającym 128MB. Poprzednio było to możliwe tylko jeśli słownik nie przekraczał tego rozmiaru.
 10. Jeśli w zaawansowanych opcjach archiwizacji w polu „Po zakończeniu” znajduje się któraś z wartości „wyłącz komputer”, „zahibernuj”, „uśpij” lub „zrestartuj komputer”, WinRAR wyświetli monit tuż przed wykonaniem tej czynności. Jeśli użytkownik w ciągu 30 sekund nie zmieni decyzji, WinRAR uzna, że czynność ma być wykonana. Ten monit jest wyświetlany również w przypadku uruchomienia WinRARa z linii poleceń z użyciem opcji -ioff. Konsolowa wersja RAR jednak tego nie robi.
 11. Menu kontekstowe dla archiwów znajdujących się na liście w oknie WinRARa zawiera polecenie „Otwórz we wbudowanym podglądzie”. Polecenie to może być użyteczne do wyświetlenia „surowych” danych archiwum. Na przykład – w celu wyświetlenia emaila z załącznikami zakodowanymi UUE.

  Zwykłe polecenie „Podejrzyj” zawsze powoduje otwarcie archiwum i wyświetlenie jego zawartości. Jeśli plik zostanie rozpoznany jako zawierający dane zakodowane UUE, to polecenie „Podejrzyj” wyświetli te dane jako pliki w archiwum.
 12. Rozmiar danych naprawczych archiwum RAR5 jest wyświetlany w zakładce „Archiwum” okna właściwości pliku, wywołanego z Eksploratora Windows. Poprzednio zamiast rozmiaru była tylko informacja o obecności bądź braku tych danych.
 13. Podczas archiwizacji ze stdin za pomocą opcji -si, jako wskaźnik postępu RAR wyświetla liczbę odczytanych bajtów.
 14. Jeśli podczas dodawania plików do ciągego zaszyfrowanego archiwum RAR5 podane zostanie niewłaściwe hasło, monit zostanie wyświetlony ponownie. Poprzednie wersje w takim przypadku przerywały operację.
 15. Jeśli włączone są obie opcje „Testuj zarchiwizowane pliki” i „Wyczyść atrybut „Archiwalny” po archiwizacji” (lub użyte ich odpowiedniki w linii poleceń: opcje -t -ac), to atrybut „Archiwalny” zostanie wyczyszczony dopiero po pomyślnym testowaniu. Poprzednio ten atrybut był czyszczony nawet jeśli testowanie plików zgłaszało błędy.
 16. Wartość „NoDrives” zawierająca maskę bitową używaną do ukrywania napędów może być teraz odczytywana z klucza „HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy”, co pozwala umieścić ją w pliku winrar.ini w razie potrzeby. Podklucz „Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies” znajdujący się w HKEY_CURRENT_USER i HKEY_LOCAL_MACHINE także jest odczytywany.

  Poprzednio obsługiwana była tylko wartość zapisana w „HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies”
Usunięte błędy:
 1. polecenia modyfikujące archiwum mogły nie działać w przypadku niektórych archiwów ZIP zawierających komentarze plików
 2. wyciek pamięci podczas wczytywania zawartości archiwum .tar.bz2
 3. jeśli źródłowy i docelowy format archiwum był taki sam, to polecenie przekształcania archiwów nie przepisywało czasu utworzenia archiwum do nowego archiwum, nawet jeśli została zaznaczona odpowiednia opcja
 4. jeśli w ustawienaich listy plików została zaznaczona opcja „Połącz zawartość woluminów”, rozmiar skompresowanego folderu mógł wyświetlać wartość mniejszą niż oczekiwana, podczas przeglądania wieloczęściowego archiwum. Wartość ta nie uwzględniała rozmiaru tych części plików, które zaczynały się w poprzednim woluminie.
 5. nawet jeśli opcja „Ustaw atrybuty zabezpieczeń” była domyślnie wyłączona, to wypakowywanie z poziomu menu Eksploratora Windows wciąż usiłowało je odtwarzać
 6. WinRAR mógł odczytywać dane spoza bufora i ulec awarii, podczas rozpakowywania celowo do tego utworzonych archiwów ZIP. Jesteśmy wdzięczni Bakkerowi, działającemu w Trend Micro Zero Day Initiative, za wskazanie nam tego błędu.