WinRAR 7.00

Wersja 7.00

 1. Format archiwum RAR obsługuje słowniki kompresji większe niż 1 GB.

  W zależności od ilości zainstalowanej w komputerze pamięci, można użyć słownika nawet do 64 GB.

  Dla słownik o rozmiarze większym niż 4 GB można użyć wartości niebędącej potęgą liczby 2 – np. 5 GB, 22 GB itp.

  Aby rozpakować archiwum o tak dużym słowniku należy użyć WinRARa w wersji 7.0 lub nowszego. Aby rozpakować archiwum o słowniku przekraczającym 1 GB należy użyć 64-bitowej wersji WinRARa.

  Większy słownik kompresji może zwiększyć stopień kompresji bardzo dużych plików o odległych powtarzających się sekwencjach danych, jak np. obrazy dysków maszyn wirtualnych. Podobnie może to wpłynąć na kompresję dużej liczby podobnych plików w ciągłym archiwum, jak np. kolekcja obrazów ISO różnych wersji tego samego oprogramowania.

 2. WinRAR wyświetli monit umożliwiający podjęcie decyzji o kontynuacji lub anulowaniu rozpakowywania lub testowania archiwum RAR jeśli rozmiar słownika przekracza limit określony opcją „Maksymalny dozwolony rozmiar słownika podczas wypakowywania” w ustawieniach kompresji. celem ustawienia tego limitu jest ograniczenie zapotrzebowania na pamięć podczas rozpakowywania lub testowania archiwum.

  Jeśli WinRAR został uruchomiony z linii poleceń z poleceniem rozpakowania archiwum, to domyślnie nie rozpakowuje archiwum, jeśli jego słownik przekracza 4 GB. To ograniczenie można zmienić podczas rozpakowywania używając opcji -md lub -mdx określając w ten sposób maksymalny (włącznie z określonym) dopuszczalny rozmiar słownika. W przeciwieństwie do opcji -md, opcja -mdx jest używana tylko podczas rozpakowywania archiwum, i może zostać dodana do zmiennej środowiskowej „RAR”, co nie wpłynie na polecenia tworzenia lub modyfikowania archiwum.

 3. Nowe okno „Definiuj rozmiary słownika kompresji” wywoływane z okna ustawień kompresji umożliwia wybranie tych rozmiarów słownika, które zostaną umieszczone w rozwijanej liście skojarzonej z polem „Rozmiar słownika” w oknie „Nazwa i parametry archiwum”.
 4. Nowy algorytm dla archiwów RAR, zaprojektowany do sprawnego wyszukiwania dłuższych i bardziej oddalonych od siebie powtarzających się bloków danych. Może zwiększyć stopień upakowania i czasem nawet prędkość kompresji dla plików zawierających duże ilości powtarzających się sekwencji, jak duże pliki tekstowe.

  Powoduje zwiększenie zapotrzebowania na pamięć podczas archiwizacji i może spowolnić kompresję niektórych typów danych. Można go wyłączyć w oknie „Zaawansowane parametry kompresji” sterując opcją „Wyszukiwanie dalekiego zasięgu”, lub za pomocą opcji linii poleceń -mcl[+|-]. Jeśli w oknie parametrów kompresji zostanie wybrane ustawienie „Automatyczne”, WinRAR użyje tego algorytmu w zależności od metody kompresji, rozmiaru słownika i innych parametrów.

  Ten algorytm jest konieczny do użycia słowników kompresji przekraczających 4 GB, i próba wyłączenia go jest ignorowana.

 5. Nowy, znacznie wolniejszy i bardziej wyczerpujący algorytm wyszukiwania i kompresowania powtarzających się sekwencji. Można go włączyć używając opcji „Wyczerpujące wyszukiwanie” w „Zaawansowanych parametrach kompresji”, lub za pomocą opcji linii poleceń -mcx. Może on dodatkowo zwiększyć stopień upakowania niektórych typów danych, kosztem znacznego spowolnienia.

  Ten algorytm używa wyszukiwania dalekiego zasięgu, i dlatego jest ono automatycznie włączane.

  Ani wyczerpujące wyszukiwanie, ani wyszukiwanie dalekiego zasiegu nie powodują problemów z kompatybilnością tworzonych archiwów. Jeśli zatem użyty rozmiar słownika nie przekracza 4 GB, do rozpakowania takiego archiwum można użyć dowolnej wersji WinRARa począwszy od wersji 5.0.

 6. Maksymalna długość ścieżki została zwiększona z 2047 do 65535 znaków.
 7. Tworzenie archiwów w formacie RAR 4.x już nie jest obsługiwane. Opcje specyficzne dla tego formatu zostały usunięte. Nie wpływa to na rozpakowywanie archiwów w tym formacie, które wciąż jest obsługiwane.
 8. Opcja „Propaguj znacznik sieci Web” w ustawieniach zabezpieczeń kontroluje sposób propagacji tego znacznika na pliki wypakowywane z archiwum. Można całkowicie wyłączyć propagację, zezwolić dla predefiniowanych grup plików, dla wszystkich plików, lub dla samodzielnie utworzonej listy.

  Znacznik sieci Web jest dodawany do plików pobieranych przez przeglądarki internetowe. Różne programy mogą używać tego znacznika dla bezpieczeństwa.

  Propagacja znacznika sieci Web jest obsługiwana tylko przez WinRARa. Konsolowy RAR nie robi tego niezależnie od ustawień tej opcji.

 9. Do listy plików w oknie WinRARa można dodać kolumnę „Atrybuty”. Będą w niej wyświetlane skróty angielskich nazw atrybutów nadanych plikom, np. „A” dla atrybutu Archive (Archiwalny), „R” dla atrybutu Read-only (Tylko-do-odczytu) itp.

  Jeśli WinRAR nie rozpozna jakiegoś atrybutu, zamiast skrótu nazwy wyświetli jego wartość liczbową. Wartość liczbowa będzie wyświetlana w systemie szesnastkowym dla atrybutów Windows, a dla atrybutów Unix w sytemie ósemkowym.

 10. W oknie testu wydajności można teraz ustawić żądaną liczbę użytych wątków, a rezultaty testu skopiować do Schowka. Ponadto w tym oknie wyświetlane są podstawowe informacje o systemie operacyjnym, procesorze i pamięci.
 11. Opcja „Usuń nadmiarowe foldery ze ścieżki” w ustawieniach folderów ma obecnie zastosowanie także do operacji rozpakowywania archiwum uruchomionej z interfejsu WinRARa, a także w przypadku rozpakowywania wielu archiwów na raz do osobnych folderów. Powoduje ona usunięcie ze ścieżki docelowej fragmentu tekstu, który jest identyczny z nazwą archiwum oraz nazwą folderu na jego najwyższym poziomie – pod warunkiem, że dane archiwum zawiera na najwyższym poziomie tylko ten jeden folder i żadnych innych plików.

  Na przykład, jeśli archiwum „Obrazy.rar” na najwyższym poziomie zawiera folder „Obrazy” i jest rozpakowywane do folderu „Obrazy\”, to jedno z wystąpień „Obrazy” zostanie usunięte ze ścieżki, aby uniknąć wypakowania archiwum do folderu „Obrazy\Obrazy”.

  Poprzednio ta opcja działała jedynie podczas rozpakowywania archiwum z menu kontekstowego Eksploratora Windows, i nie weryfikowała czy nazwa folderu na najwyższym poziomie archiwum jest taka sama jak ostatni element ścieżki docelowej.

 12. Nowa opcja w ustawieniach interfejsu – „Zawijaj wiersze w komentarzu”. Umożliwia ona włączenie lub wyłaczenie zawijania wierszy w oknie komentarza archiwum.
 13. Informacje o archiwum zawierają rozmiar słownika kompresji teraz także dla archiwów .bz2, .lz, .tar.bz2, .tar.gz, .tar.lz, .tar.zst.
 14. Opcja linii poleceń -ol- zapobiega archiwizacji i wypakowywaniu dowiązań symbolicznych.
 15. Opcje linii poleceń -sl i -sm obsługują teraz symbol jednostki wielkości (k, K, m, M, g, G, t, T) – kilobajty, x1000, megabajty, x1000000, gigabajty, x1000000000, terabajty i x1000000000000. Jeśli jako symbol jednostki zostanie podane „b” lub „B”, albo w ogóle nie będzie symbolu, zostanie potraktowany jako liczba bajtów.
 16. Poprzednio te opcje przyjmowały rozmiar wyrażony jedynie w bajtach.
 17. Polecenie SFX „TempMode” obsługuje opcjonalny parametr „@set:user”, dzięki któremu może tak zmodyfikować uprawnienia do tymczasowo utworzonego folderu, aby jedynie bieżący użytkownik miał do niego dostęp. Dzięki temu uniemożliwia lokalnemu użytkownikowi podmianę plików w tym folderze jeśli modułSFX został uruchomiony z innego konta.

  W podobny sposób działa opcja „Ogranicz dostęp do folderu” w oknie zaawansowanych opcji SFX.

  Niektóre instalatory mogą nie działać w folderze utworzonym z tym parametrem.

 18. Uprawnienia i alternatywne strumienie NTFS nie są zapisywane dla twardych dowiązań plików. WinRAR zapisuje je tylko dla plików, na które te dowiązania wskazują. Umożliwia to ograniczenie rozmiaru archiwum, ponieważ te dodatkowe właściwości są automatycznie propagowane na dowiązania podczas ich wypakowywania.
 19. Skróty kalwiszowe, jak Ctrl+A (zaznaczenie wszystkich plików) czy Alt+E (rozpakowanie archiwum) działają w oknie rezultatów wyszukiwania nawet podczas trwania wyszukiwania. Poprzednio te skróty działały dopiero po zakończeniu wyszukiwania.
 20. Opcja linii poleceń -v[jednostka] teraz rozpoznaje również symbole „t” (terabajty) i „T” (x1000000000000).
 21. WinRAR wyświetla ostrzeżenie, gdy w polu „Dodatkowe opcje” w oknie archiwizacji lub wypakowywania użytkownik wprowadzi opcję bez znaku „-” na jej początku. Podobne ostrzeżenie jest wyświetlane dla opcji nieposiadających znaku „-” na początku zawartych w zmiennej środowiskowej „RAR” i pliku rar.ini.

  Poprzednio parametry z tą nieprawidłowością były pomijane bez ostrzeżenia.

 22. Polecenie przekształcania archiwów wyświetla teraz całkowity postęp operacji w sposób ciągły. Poprzednio ten postęp był aktualizowany skokowo po dokonaniu przekształcenia archiwum i był widoczny tylko w przypadku przekształcania wielu archiwów na raz.
 23. Kompresowanie plików wskazywanych przez dowiązania symboliczne teraz wyświetla właściwy postęp operacji.
 24. Opcja „Zintegruj WinRARa z powłoką” w ustawieniach integracji jest teraz wyszarzona (niedostępna) jeśli plik winrar.ini zawiera wpis „Global\Integration=0”.
 25. 64-bitowa wersja WinRARa domyślnie używa 64-bitowych modułów SFX – ich użycie jest konieczne do rozpakowania archiwów o słownikach kompresji przekraczających 1 GB.

  Nazwy 32-bitowych modułów SFX zostały zmienione na Default32.SFX, Zip32.SFX, WinCon32.SFX.

 26. Można określić w gigabajtach maksymalny dozwolony rozmiar słownika podczas archiwizacji i wypakowywania. Robi się to za pomocą dwóch wartości – MaxDictA i MaxDictE – w Rejestrze w kluczu „HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy”. Jeśli te wartości są mniejsze niż odpowiadające im wartości wprowadzone w interfejsie WinRARa, to mają pierwszeństwo.
 27. Konsolowy RAR pomija znak o kodzie 27 podczas wyświetlania tekstów na ekranie. Jest to powodowane względami bezpieczeństwa, ponieważ ten znak w niektórych aplikacjach terminalowych może byż używany do definiowania sekwencji sterujących.

  Siddharth Dushantha zwrócił na to uwagę, za co dziękujemy.

 28. Usunięte błędy:
  1. możliwe było nadpisanie znacznika sieci Web, propagowanego z archiwum na wypakowywane pliki, zmodyfikowaną wersją przy pomocy specjalnie utworzonego archiwum .rar

   Orange Tsai i NiNi z DEVCORE Research Team we współpracujący z Trend Micro Zero Day Initiative zwrócili na to uwagę, za co dziękujemy.

   W przeciwieństwie do WinRARa, biblioteka unrar.dll nie propaguje znacznika sieci Web i pozostawia to w gestii wywołującej ją aplikacji, zatem nie była dotknięta tym defektem.

  2. jeśli do przechowywania ustawień WinRARa był wskazany plik winrar.ini (zamiast Rejestru Windows), a WinRAR został uruchomiony bez uprawnień administartora, to pole „Inne rozszerzenia plików” z ustawień integracji nie było zapisywane.

Odkryj pełnię możliwości kompresji danych w WinRAR 7.00! Posiadając licencję WinRAR, korzystaj z najnowszej wersji programu bez żadnych dodatkowych kosztów.


Jeśli chcesz korzystać z pełnej wersji WinRAR oraz RAR po zakończeniu 40-dniowego okresu próbnego, zachęcamy do nabycia licencji w partnerskim sklepie winrar. Zyskaj dostęp do wszystkich zaawansowanych funkcji i ciesz się wyjątkowymi korzyściami już teraz!


Wejdź na naszą podstronę i pobierz najnowszy WinRAR 7.00 już teraz: pobierz WinRAR.