Aktualizacje

Wersja 3.90 beta 1

 1. Jest już dostępna wersja WinRAR dla Windows x64. Jeśli jesteś użytkownikiem Windows w wersji 64-bitowej, zalecane jest zainstalowanie 64-bitowej wersji WinRAR, co zapewni lepsze możliwości pracy i lepszą integrację z systemem niż wersja 32-bitowa.
 2. Ulepszono szybkość kompresji RAR dla systemów multirdzeniowych oraz multiprocesorowych. To ulepszenie jest najlepiej widoczne podczas pracy pod systemami: Windows Vista i Windows 7.
 3. Opcja „Usuń zdublowane foldery ze ścieżki” w zakładce „Ustawienia/Kompresja” została zastąpiona bardziej uniwersalną opcją „Usuń zbędne foldery ze ścieżki”. Ta opcja umożliwia usunięcie zbędnych folderów ze ścieżki wypakowywania jeśli rozpakowywane jest archiwum za pomocą polecenia menu kontekstowego „Wypakuj do NazwaFolderu\” oraz jeśli folder źródłowy archiwum zawiera jedynie jeden folder i nie zawiera plików.
 4. Zmiany w zakładce „Ścieżka i opcje wypakowywania”:
  1. Przycisk “Nowy folder” tworzy nowy podfolder w folderze bieżącym;
  2. Przycisk F2 zmienia nazwę wybranego folderu na drzewie folderów;
  3. Przycisk F5 aktualizuje zawartość drzewa folderów;
  4. Przycisk „Delete”, który służy do usuwania wybranego na drzewie folderów.
 5. Użytkownik może włączyć opcję „Pokaż sekundy” w zakładce „Ustawienia/Lista plików”, jeśli chce zobaczyć sekundy w datach plików na liście plików w powłoce WinRAR.
 6. Grupa opcji „Gdzie szukać archiwów SFX” w zakładce “Ustawienia/Integracja/Ikony w menu kontekstowym” pozwala użytkownikowi kontrolować przetwarzanie archiwów SFX w menu kontekstowym. Przykładowo, przy częstym klikaniu prawym przyciskiem myszy plików .exe na dyskach sieciowych można wyłączyć opcję dysków sieciowych aby zminimalizować opóźnienie pomiędzy wyświetlaniem menu kontekstowego.
 7. Jeśli użytkownik chce posortować pliki po nazwie na liście plików w powłoce WinRAR, program użyje nowego logicznego sortowania plików, podobnego do tego, jaki stosuje Eksplorator Windows, opartego o cyfry w nazwach plików i ich wartość numeryczną. Pliki zostaną wówczas posortowane jako 1.txt, 2.txt, txt zamiast wcześniejszego 1.txt, 10.txt, 2.txt. Opcja ta jest dostępna pod Windows XP Service Pack 2 oraz nowszymi.
 8. Kombinacja klawiszy Ctrl+W może być używana do zamykania okna głównego WinRAR, podobnie jak okien podglądu. Skrót w podglądzie „Wyświetl jako tekst Windows” zmienił się, obecnie nie prowadzi do niego kombinacja klawiszy Ctrl+W, ale Ctrl+I.
 9. Nowy atrybut wiersza poleceń -r- wyłącza całkowicie rekursję, dzięki czemu polecenie ‘RAR a -r- arc dirname’ doda wyłącznie pusty folder dirname i zignoruje jego zawartość. Domyślnie jeśli dirname nie zawiera wieloznaczników, RAR dodaje jego zawartość nawet jeśli atrybut -r nie został określony.
 10. Nowy atrybut -ai wymusza ignorowanie atrybutów plików przechowywanych w archiwum podczas wypakowywania, dzięki czemu wypakowane pliki będą miały atrybuty domyślnie przypisane przez system operacyjny do nowo utworzonych plików.
 11. Jeśli docelowa nazwa pliku nie zostanie określona w poleceniu “cw”, konsola RAR wyśle dane komentarza do stdout.
 12. Podczas kompresji danych stdin za pomocą atrybutu -si[name], RAR ustawia czas modyfikacji wpisu do archiwum jako bieżący czas systemu. Poprzednie wersje RAR nie wypełniały tego pola, co skutkowało w nic nie znaczącej modyfikacji czasu dla stdin.
 13. Wiadomość wyświetlana podczas najechania kursorem myszy na ikonę WinRAR w pasku zawiera teraz nazwę archiwum. Poprzednio wyświetlane były tylko pozostały czas i procent operacji podczas wykonywania archiwizacji.
 14. Naprawione błędy:
  1. Możliwe błędy przy otwieraniu plików archiwum tar lub tar.gz jeśli zawierały pliki większe niż 8 GB.
  2. Menu kontekstowe WinRAR nie działało prawidłowo pod Windowsem 7 beta jeśli ikony w menu kontekstowym były włączone, a użytkownik kliknął na ikonę pliku wewnątrz folderu Biblioteki WinRAR 7.
  3. Poprzednie wersje WinRAR nie umożliwiały zmiany nazwy plików zawierających 5 lub więcej ciągłych spacji w nazwie. Powłoka WinRAR nie wyświetlała tych spacji ze względów bezpieczeństwa, ponieważ mogły one maskować rzeczywiste rozszerzenie pliku. Niestety to zabezpieczenie uniemożliwiało prawidłowe funkcjonowanie komendy zmiany nazwy.

Co nowego w RAR 3.80?

 1. Dodano obsługę archiwów ZIP zawierających nazwy plików Unicode w formacie UTF-8. Podczas tworzenia archiwum ZIP WinRAR zapisuje nazwy plików w formacie Unicode tylko wtedy, gdy nie mogą być poprawnie zapisane w formacie ANSI.
 2. Dodana obsługa dekompresji archiwów ZIP z szyfrowaniem AES.
 3. Ulepszona obsługa formatu Unicode dla nazw archiwów RAR i ZIP.
 4. W oknie archiwizacji są teraz dostępne tryby aktualizacji „Zapytaj przed nadpisaniem” oraz „Pomiń istniejące pliki”. Umożliwiają one określenie traktowania plików, które już istnieją w archiwum. W przeciwieństwie do trybów „Odśwież tylko istniejące pliki” i „Dodaj i aktualizuj pliki”, dwa nowe tryby nie biorą pod uwagę daty modyfikacji plików i porównują tylko ich nazwy.

  Odpowiednikami tych trybów w wierszu poleceń są:

  1. opcja -o włącza tryb archiwizacji „Zapytaj przed nadpisaniem”
  2. opcja -o- włącza tryb archiwizacji „Pomiń istniejące pliki”
  3. opcja -o+ włącza tryb archiwizacji „Dodaj i zamień pliki” (domyślne dla archiwizacji)
 5. Nowa opcja „Dodaj do menu kontekstowego” w oknie „Parametry profilu”. Jeśli ta opcja jest włączona, to nazwa profilu zostanie wyświetlona w menu kontekstowym Eksploratora, co umożliwi aktywację profilu z menu kontekstowego.
 6. Nowa opcja linii poleceń -cp umożliwia wybranie profilu kompresji. Opcja ta jest obsługiwana tylko przez GUI WinRAR, rar.exe jej nie obsługuje.
 7. Nowa zakładka okna archiwizacji – „Opcje” zawiera grupę ustawień zmieniających działanie opcji „Usuń pliki po zarchiwizowaniu” z zakładki „Ogólne”:
  1. Usuń pliki. Usuwa pliki tak jak w poprzednich wersjach programu.
  2. Przenieś pliki do Kosza. Usuwa pliki i umieszcza je w Koszu. Odpowiednikiem w trybie wiersza poleceń jest opcja -dr.
  3. Wymaż pliki. Przed usunięciem pliki są nadpisywane przez pliki zerowe, aby uniemożliwić odzyskanie usuniętych plików. Odpowiednikiem w linii poleceń jest opcja -dw.
 8. Powyższe trzy opcje mają zastosowanie tylko wtedy, gdy włączona jest opcja „Usuń pliki po zarchiwizowaniu”. Aby zmienić działanie tej opcji na stałe, należy zmodyfikować domyślny profil kompresji.

 9. Za pomocą myszki można zmienić obecnie rozmiar okna dialogowego „Ścieżka i opcje wypakowywania”. WinRAR zapamięta nowy rozmiar i użyje go przy ponownym wyświetleniu tego okna.
 10. Nowe polecenie skryptu SFX „Aktualizuj” i grupa opcji „Tryb aktualizacji” w nowej zakładce „Aktualizacja” okna „Zaawansowane opcje SFX”. Polecenie i opcje umożliwiają zaimplementowanie aktualizacji plików z uwagi na ich czas modyfikacji.
 11. Polecenie skryptu SFX „Skrót” oraz polecenie „Dodaj skrót” z okna dialogowego „Zaawansowane opcje SFX” umożliwiają określenie pliku ikony powiązanego ze skrótem.
 12. Nowa opcja „Wymaż pliki tymczasowe” w oknie „Ustawienia/Zabezpieczenia” umożliwia bezpieczniejsze, choć wolniejsze, usuwanie plików tymczasowych programu WinRAR.
 13. WinRAR i RAR wyświetlają pasek całkowitego postępu rozpakowywania wieloczęściowego archiwum, jeśli wszystkie woluminy znajdują się w tym samym folderze.
 14. WinRAR i RAR obsługują zmienne środowiskowe w listach plików. Przykładowo, listy plików mogą zawierać następujące pozycje:

  %windir%\*.exe
  %USERPROFILE%\Desktop

  Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w wersji WinRAR.

 15. Dodana obsługa archiwów TAR zawierających dodatkowe dane różne od zera.
 16. Dodana obsługa archiwów TAR nie zawierających 512 bajtów 0 na końcu.
 17. Ulepszona obsługa formatu Unicode podczas przeciągania plików z okna programu WinRAR.
 18. Kombinacja Shift+Tab może służyć do przełączania pomiędzy elementami interfejsu (pliki, komentarze, drzewa, adresy) WinRAR w odwrotnej kolejności niż Tab. W poprzednich wersjach kombinacja Shift-Tab działała tak samo jak Tab.
 19. Poprawiono obsługę niewłaściwie obciętych plików ISO w formacie UDF, która mogła powodować błąd programu.

Co nowego w RAR 3.71?

 1. Nazwy archiwum w pliku logu błędów rar.log zawsze zawierają pełną ścieżkę.
 2. Ikona paska WinRAR jest kompatybilna z trybami wyświetlania o wysokiej rozdzielczości.
 3. Po zmodyfikowaniu pliku w archiwum z zaszyfrowanymi nazwami za pomocą zewnętrznego edytora, WinRAR nie zapyta ponownie o hasło do archiwum podczas aktualizacji plików. Użyje hasła wpisanego podczas otwierania archiwum.
 4. Naprawione błędy:
  1. Opcja -tl oraz opcja „Ustaw czas archiwum na czas najnowszego pliku” generowały błędy w poprzednich wersjach, ustawiając w niektórych przypadkach czas archiwum zgodnie z aktualnym czasem systemowym, zamiast zgodnie z czasem pliku.
  2. Jeśli maska opcji -ag zawierała numer archiwum, wartości miesiąca oraz minut, WinRAR umieszczał znak ‘I’ zamiast wartości minutowych w generowanej nazwie archiwum dla numerów archiwów większych niż 1.
  3. Wysokie kodowanie ASCII w nazwach plików ISO w formacie ISO 9660 bez informacji o formacie rozszerzenia Joliet były wyświetlane nieprawidłowo.
  4. WinRAR mógł generować błędy podczas dekompresji niektórych uszkodzonych archiwów RAR.
  5. Jeśli opcja „Wyłącz komputer po zakończeniu została ustawiona w poleceniu „Przekształć archiwa”, WinRAR wyłączał komputer po przekształceniu pierwszego archiwum w wybranej grupie zamiast po konwersji całej grupy.
  6. Jeśli użytkownik wskazał nieistniejącą ścieżkę archiwum SFX w systemie Windows Vista, wówczas SFX mógł rozpocząć nieskończoną pętlę „Tworzenia nowego okna SFX”
  7. WinRAR mógł generować błędy podczas wypakowania indywidualnego pliku z podfolderu archiwum ACE podczas korzystania z metody „przeciągnij i upuść”.

Co nowego w RAR 3.70?

 1. Zmiany w kierunku kompatybilności z Windows Vista:
  1. format pliku pomocy zmieniony z HLP na nowszy – CHM oparty na HTML;
  2. moduły GUI SFX wysyłają żądanie uprawnień administracyjnych, jeśli nie mogą utworzyć folderu docelowego na bieżącym koncie użytkownika;
  3. plik dziennika logów rar.log i motywy interfejsu WinRAR są przechowywane w folderze %APPDATA%\WinRAR zamiast w folderze z plikami programu.

   Plik z wyeksportowanymi ustawieniami settings.reg również jest domyślnie przechowywany w folderze %APPDATA%\WinRAR, lecz można go zapisać za pomocą opcji „Zapisz ustawienia programu WinRAR” i wczytać za pomocą polecenia „Załaduj ustawienia programu WinRAR”.

   WinRAR szuka klucza rejestracyjnego i pliku settings.reg zarówno w folderze, gdzie jest zainstalowany, jak również w %APPDATA%\WinRAR.

   Za pomocą wpisu „AppData” w kluczu Rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Paths można zmienić domyślną ścieżkę dla ustawień programu WinRAR.
   Na przykład, aby przechowywać pliki motywów w folderze WinRAR należy wpisowi nadać wartość „C:\Program Files\WinRAR”.

  4. zmiany w integracji z powłoką systemu Windows Vista;
  5. Nowa opcja „Żądaj dostępu administracyjnego” w zakładce „Zaawansowane opcje SFX”, która umożliwia utworzenie archiwum SFX, żądającego dostępu administracyjnego po uruchomieniu w Windows Vista. Odpowiednikiem tego polecenia w trybie wiersza poleceń jest opcja –iadm.
 2. Dodano obsługę plików w formacie ISO 13346 (UDF). Ten format jest często używany w obrazach ISO płyt DVD.
 3. Dodana obsługa Unicode dla plików ISO 9660, dzięki czemu WinRAR lepiej obsługuje nieanglojęzyczne nazwy plików .iso.
 4. Zmiany w wyglądzie okien wyświetlających postęp archiwizacji i wypakowywania:
  1. zapewnienie większej ilości miejsca na nazwy plików, umożliwiające wydłużenie nazw;
  2. wyświetlanie nazwy bieżącego archiwum w osobnej linii, umożliwiając obsługę dłuższych niż poprzednio nazw archiwów;
  3. podczas archiwizacji w osobnej linii wyświetlany jest stopień kompresji danych;
  4. w zależności od ustawień opcji „Systemowe paski postępu Windows” w ustawieniach
   ogólnych wyświetlane są standardowe lub klasyczne paski postępu programu WinRAR

   Opcja ta jest domyślnie włączona, gdy wybrana jest kompozycja Windows. Paski postępu systemu Windows występują jedynie w dwóch kolorach, więc nie wskazują bieżącego stopnia kompresji. Teraz stopień kompresji wyświetlany jest w oddzielnej linii.

  5. Przycisk „Tryb…” został przesunięty w dół okna.
 5. Moduły SFX graficznego interfejsu użytkownika obsługują następujące opcje
  wiersza poleceń:

  -d ustawianie ścieżki docelowej
  -p ustawianie hasła
  -s tryb cichy, ukryte wszystko
  -s1 to samo co -s
  -s2 tryb cichy, ukryte okno startowe
  -sp określanie parametrów programu instalacyjnego

 6. Moduły SFX interfejsu graficznego nie przekazują całego wiersza poleceń do programu instalacyjnego, jak to miało miejsce w poprzednich wersjach. Aby uzyskać dostęp do całego wiersza poleceń archiwum SFX należy wykorzystać zmienną środowiskową sfxcmd.
 7. Nowa opcja -sc[obiekty] umożliwiająca wskazanie zestawu znaków dla plików komentarzy i plików list. Zastępuje ona opcję -fcu wprowadzoną w wersji 3.60. Opcja -fcu nie jest już obsługiwana – zamiast niej dla określenia komentarzy w Unicode należy użyć opcji -scuc. W przeciwieństwie do opcji –fcu, opcja –sc obsługuje również kodowanie znaków ANSI oraz OEM.
 8. Nowe polecenie w menu „Plik” – „Zapisz kopię archiwum jako…”. Polecenie to może być przydatne w przypadku otwarcia archiwum bezpośrednio z Internetu – za jego pomocą można zapisać je na dysku lokalnym.
 9. Do menu „Widok” wbudowanego podglądu programu WinRAR dodano nowe polecenie – „Zawijaj wiersze”. Służy ono do włączania i wyłączania opcji zawijania wierszy przy wyświetlaniu otwartego do podglądu pliku. Stan zawijania wierszy zmieniony za pomocą tego polecenia nie jest zapamiętywany pomiędzy otwarciami podglądu. Aby zmienić domyślne ustawienia należy użyć okna dialogowego „Ustawienia/Widok”.
 10. W oknie zarządzania profilami dodano dwa przyciski: „W górę” i „W dół”. Za pomocą tych przycisków można zmienić pozycję wybranego profilu na liście.
 11. Podczas dodawania danych naprawczych wyświetlana jest informacja o postępie operacji.
 12. Jeśli WinRAR zostanie zminimalizowany paska i wskaźnik myszy znajdzie się nad jego ikoną, wówczas zostanie wyświetlona informacja o zaawansowaniu bieżącej operacji. W poprzednich wersjach WinRAR w takim przypadku wyświetlał jedynie procent zaawansowania operacji, teraz wyświetlane są także informacje o czasie pozostałym do jej zakończenia.
 13. Konsolowa wersja RAR wyświetla komunikat „Obliczanie sumy kontrolnej” podczas obliczania CRC32 dla nowo utworzonego woluminu RAR. Poprzednie wersje również obliczały sumę kontrolną, lecz nie wyświetlały informacji.
 14. Historia archiwów w menu „Plik” obsługuje nazwy w formacie Unicode, co umożliwia lepszą obsługę archiwów o nieanglojęzycznych nazwach archiwów.
 15. Usunięto zagrożenie przeładowaniem bufora w module obsługi haseł konsolowych wersji RAR i UnRAR. Problem nie dotyczy wersji GUI WinRAR. Podziękowania dla iDEFENSE LABS za zgłoszenie zagrożenia.

Co nowego w RAR 3.62?

 1. Naprawione błędy:
  1. usunięto problem z modułem przetwarzania archiwów 7-Zip;
  2. moduł WinRAR GZip mógł tworzyć błędny plik daty po wypakowywaniu archiwów GZip.

Co nowego w RAR 3.61?

 1. Usunięto błąd modułu wielowątkowej kompresji tekstu, który, w niektórych przypadkach, mógł powodować uszkodzenie danych w archiwum.

  Błąd ten miał wpływ tylko na kompresję wielowątkową i występował tylko w WinRAR 3.60. Wersje dla innych systemów operacyjnych nie posiadały tego błędu.

 2. Usunięto problem powodujący niemożność uruchomienia wersji 3.60 w Windows 95.

Co nowego w RAR 3.60?

 1. Wielowątkowa wersja algorytmu kompresji RAR skraca czas kompresji na komputerach wyposażonych w więcej niż jeden procesor, w procesor dwurdzeniowy i procesory z technologią HT. Wielowątkowość jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć w zakładce „Ogólne” okna ustawień programu.

  W linii poleceń wielowątkowość można kontrolować za pomocą opcji –mt.

 2. WinRAR może wyświetlać panel drzewa folderów, umożliwiający łatwą nawigację w folderach na dysku i wewnątrz archiwum. Panel ten można włączyć za pomocą polecenia „Drzewo folderów” w menu „Opcje”. Wyświetlanie panelu ustawia się osobno dla trybu zarządzania plikami i trybu zarządzania archiwum.

  Panel drzewa folderów zastępuje polecenie „Przeglądaj foldery” znajdujące się w menu „Plik” i używa tego samego skrótu klawiszowego (Ctrl+T).

 3. Polecenie „Zmień nazwę pliku” obsługuje archiwa ZIP. Poprzednio to polecenie działało tylko dla archiwów RAR.
 4. Dodano możliwość dekompresji archiwów LZH – plików skompresowanych przy pomocy algorytmu -lh7-.
 5. Nowa opcja „Usuń zdublowane foldery ze ścieżki” w zakładce „Kompresja” w oknie ustawień.

  Jeśli ta opcja jest włączona, podczas rozpakowywania archiwum, w którym folder główny nie zawiera plików a tylko pojedynczy folder o nazwie np. „moje” i jeśli folder docelowy jest nowy lub pusty i również nazywa się „moje”, wówczas WinRAR usunie jedną nazwę „moje” tak, aby zapobiec utworzeniu ścieżki „moje\moje”.

 6. Nowy przycisk „Definiuj rozmiary woluminów” w zakładce „Kompresja” w oknie ustawień. Przycisk ten wywołuje okno dialogowe, w którym można dostosować do własnych potrzeb listę predefiniowanych rozmiarów dla pola „Rozmiar woluminów (bajty)”.
 7. Zwiększono szybkość kompresji RAR dla niektórych typów danych. W zależności od typu i rozmiaru danych szybkość może wzrosnąć o 5 do 15%.
 8. Nowa opcja „Automatycznie zmieniaj nazwę” w oknie wypakowywania oraz
  odpowiadająca jej opcja wiersza poleceń -or, umożliwia automatyczną zmianę nazwy wypakowywanego pliku jeśli istnieje już plik o tej samej nazwie. Tryb automatycznej zmiany nazw można również włączyć w oknie potwierdzenia zmiany nazwy za pomocą przycisku „Zmień wszystkie”.

  Automatyczna zmiana nazwy powoduje nadanie plikowi nazwy o formacie „nazwa(N).txt”, gdzie „nazwa.txt” jest oryginalną nazwą pliku a „N” jest kolejnym numerem.

 9. Opcja „Ustaw czas modyfikacji” w zaawansowanych ustawieniach okna wypakowywania jest teraz dostępna również dla archiwów ZIP. Poprzednio była dostępna tylko dla archiwów RAR.
 10. Do testu wydajności sprzętu została dodana opcja „Wielowątkowość”, co umożliwia porównanie działania jedno- i wielowątkowej wersji algorytmu kompresji RAR.
 11. Nowe polecenie ‘ch’ (zmień parametry archiwum). Jego zadaniem jest modyfikowanie archiwum za pomocą opcji -av, -tl i -cl.
 12. Nowe polecenie ‘cv’, wywołujące okno dialogowe „Przekształć archiwa”. Polecenie to jest obsługiwane tylko przez winrar.exe, rar.exe go nie obsługuje.
 13. Nowe opcje wiersza poleceń -sl i –sm, umożliwiające ustawienie limitu rozmiarów przetwarzanych plików.
 14. Nowa opcja wiersza poleceń -fcu[plik] umożliwiająca odczytywanie komentarza z pliku w formacie Unicode. Zmienia również polecenie ‘cw’, ustawiając wyjściowy format komentarza w formacie Unicode.
 15. Dodano format 7Z do listy formatów archiwizowanych bez kompresji przy użyciu opcji -ms bez parametru.
 16. Opcja -e[+] jest teraz obsługiwana przez większość operacji wykonywanych w trybie wiersza poleceń, w tym wypakowywanie i usuwanie plików. Poprzednio opcja ta była obsługiwana wyłącznie przez polecenie archiwizacji.
 17. Dopuszczalne jest używanie zmiennych środowiskowych w nazwie archiwum w oknie archiwizacji, w ścieżce docelowej w oknie wypakowywania, w nazwach folderu w zakładkach „Kompresja” i „Foldery” w ustawieniach programu WinRAR. Przykładowo, można wpisać „%temp%” w polu „Folder dla plików tymczasowych”.

Co nowego w RAR 3.51?

 1. Usunięte błędy:
  1. usunięte dwie luki, które mogły być wykorzystane za pomocą odpowiednio spreparowanych archiwów ACE i UUE/XXE;
  2. poprzednia wersja nie usuwała niektórych plików tymczasowych;
  3. przetwarzanie bardzo długich (powyżej 1024 znaków) nazw archiwów przekazanych w linii poleceń mogło spowodować błąd i zakończenie pracy programu WinRAR.

Co nowego w RAR 3.50?

 1. WinRAR umożliwia teraz zmianę wyglądu interfejsu poprzez instalacje motywów. Motywy są dostępne na stronie internetowej: https://www.winrar.pl/

  Pliki z motywami są archiwami RAR, wystarczy otworzyć je w programie WinRAR, aby rozpocząć instalację. Zainstalowanymi motywami można zarządzać przy pomocy menu „Opcje/Motywy”.

 2. WinRAR obsługuje dekompresję archiwów ZIP utworzonych w formacie Zip64. Format ten został opracowany w celu usunięcia pierwotnych ograniczeń rozmiarów plików w archiwach ZIP.
 3. Dodana obsługa wielowoluminowych (wieloczęściowych) archiwów CAB.
 4. Nowe opcje w zakładce „Zaawansowane” okna wypakowywania:
  1. opcja „Usuń archiwum” umożliwia usunięcie rozpakowanego archiwum;
  2. opcja „Weryfikuj informację autentyczności” umożliwiająca włączenie lub wyłączenie sprawdzania autentyczności archiwum RAR.
 5. Opcja „Czekaj na zakończenie innych kopii WinRAR” w zakładce „Zaawansowane” okna parametrów archiwizacji i wypakowywania.

  Jeśli opcja jest włączona, program przed rozpoczęciem operacji na archiwum oczekuje aż inne uruchomione kopie WinRAR zakończą wykonywanie swoich operacji. Takie kolejkowanie operacji może przyczynić się do polepszenia wydajności przez zmniejszenie ilości operacji wykonywanych jednocześnie na dysku.

 6. WinRAR integruje się z menu kontekstowym także na 64-bitowych wersjach Windows.
 7. Moduły SFX:
  1. Moduły SFX nie są kompresowane za pomocą UPX, dzięki czemu zajmują więcej miejsca. Kompresja UPX powodowała wiele fałszywych alarmów ze strony programów antywirusowe. Aby używać skompresowanych modułów, należy pobrać program UPX i skompresować pliki .sfx znajdujące się w folderze programu WinRAR.
  2. Domyślne logo SFX może być zastąpione dowolną bitmapą za pomocą opcji „Tekst i ikona/Załaduj logo SFX z pliku” w „Zaawansowanych ustawieniach SFX” lub przy użyciu opcji -iimg w trybie wiersza poleceń. Uwaga: opcja -iimg nie jest obsługiwana przez wersję RAR dla konsoli, jest dostępna jedynie w GUI WinRAR. Ponadto, opcja ta nie działa w systemach Windows 95, 98 i Me, nie można jej również używać jeśli moduły SFX zostały skompresowane w UPX.
  3. WinRAR obsługuje ikony SFX większe niż 32×32 oraz o dowolnej liczbie kolorów. Podobnie jak w przypadku samego logo, funkcja ta nie działa w Windows 95, 98 i Me oraz dla modułów SFX skompresowanych w UPX.
  4. Moduł DOS.SFX jest obecnie rozpowszechniany wyłącznie z wersją RAR dla DOS. Aby używać tego modułu z WinRAR wystarczy go skopiować i umieścić w folderze WinRAR.
 8. Polecenie „Pomocnik” umożliwia określenie hasła podczas tworzenia lub aktualizowania archiwum.
 9. Poprzednie wersje WinRAR rozpakowywały całą zawartość archiwum jeśli użytkownik wcisnął przycisk Enter lub dwukrotnym kliknięciem uruchomił plik *.exe, *.htm lub *.html. Teraz można samemu określić, dla których plików ma być wypakowywana cała zawartość archiwum za pomocą zakładki „Podgląd” w oknie „Ustawienia”. Przykładowo, jeśli użytkownik chce wypakowywać tylko pliki znajdujące się pod kursorem po dwukrotnym kliknięciu na plik HTML, należy usunąć z listy pliki *.htm i *.html.
 10. WinRAR obsługuje dodatkowe, określone przez użytkownika rozszerzenia nazw plików. Te rozszerzenia można określić w zakładce „Integracja”, w oknie „Ustawienia”. Przykładowo, jeśli posiadane są pliki formatu RAR o rozszerzeniu .001, można dodać to rozszerzenie do listy i powiązać w ten sposób WinRAR z takimi plikami.
 11. Nowa opcja „Wyróżniaj kolorem zaszyfrowane i skompresowane pliki NTFS” w zakładce „Lista plików” okna „Ustawienia”.
 12. Nowa opcja „Zablokuj paski narzędzi” w zakładce „Ogólne” okna „Ustawienia” oraz w menu podręcznym pod prawym klawiszem myszy na pasku narzędzi. Włączenie tej opcji uniemożliwia przypadkowe przesunięcie lub zmianę rozmiaru paska narzędzi.
 13. Polecenia „Napraw” i „Wypakuj” zamieniają niedozwolone znaki (dwukropek, znak zapytania itp.) na znak podkreślenia również w przypadku przetwarzania archiwów ZIP. Poprzednie wersje obsługiwały tę funkcję tylko dla archiwów RAR.
 14. Nowe opcje -n i -n@ umożliwiają określenie dodatkowych filtrów przetwarzania plików, dzięki czemu przetwarzane będą wyłącznie pliki pasujące do wzoru.
 15. Nowa opcja -id[c,d,p,q]. Oprócz dostępnej poprzednio opcji -idp (wyłączenie wskaźnika procentowego postępu), nowe opcje (-idc, -idd, -idq) umożliwiają zablokowanie wyświetlania informacji o prawach autorskich, informacji o zakończeniu operacji i innych.
 16. Opcja -e+ umożliwia określenie atrybutów wzoru plików do przetwarzania. Przykładowo, opcja -e+h umożliwia przetworzenie wyłącznie plików ukrytych.
 17. Opcja -ver[n] obsługuje opcjonalny parametr ‘n’ także podczas archiwizacji, ogranicza on limit ilości wersji poszczególnych plików.
 18. Jeśli krótka nazwa już istniejącego pliku jest taka sama jak długa nazwa wypakowywanego pliku, WinRAR zmienia krótką nazwę istniejącego pliku przed wypakowywaniem. Poprzednie wersje programu w podobnej sytuacji wyświetlały zapytanie o potwierdzenie nadpisania istniejącego pliku, pomimo iż długie nazwy plików były różne.
 19. Zmiany zabezpieczeń:
  1. WinRAR nie zezwala na uruchamianie plików .pif. Takie pliki są często sposobem rozpowszechniania się wirusów.
  2. WinRAR nie zezwala na uruchamianie plików mających w nazwie 5 lub więcej znajdujących się bezpośrednio po sobie spacji, np.: „calc.txt .exe”. Wirusy często dodają spacje w nazwie, aby zmylić użytkowników i ukryć prawdziwe rozszerzenie pliku. WinRAR usuwa te spacje, oprócz pierwszej i ostatniej, także podczas wyświetlania plików na liście.
 20. W Windows XP WinRAR podświetla innym kolorem kolumnę z posortowaną lista plików, podobnie jak robi to Eksplorator Windows.

Co nowego w RAR 3.42?

 1. Naprawiony błąd z przeciążeniem buffera w graficznym interfejsie użytkownika WinRAR dla polecenia \”Usuń”\, co powodowało błędy podczas usuwania pliku w uszkodzonym archiwum.

Co nowego w RAR 3.41?

 1. Usunięte błędy:
  1. podczas dodawania nowych plików do istniejącego archiwum ciągłego RAR, stopień kompresji w wersji 3.40 był niższy niż w wersji 3.30;
  2. polecenie „Napraw archiwum” mogło powodować błąd w programie podczas naprawy uszkodzonego archiwum ZIP;
 2. Jeśli przechowywana w archiwum nazwa pliku w formacie Unicode jest niepoprawna, polecenia RAR ‘l’ i ‘v’ wyświetlają nazwę w formacie ASCII.

Co nowego w RAR 3.40?

 1. Metoda kompresji „Najszybsza” (-m1) została zmodyfikowana w celu przyspieszenia działania, przy obniżeniu stopnia kompresji. Kompresję można dodatkowo przyspieszyć redukując rozmiar słownika z domyślnych 4MB do 64KB.
 2. WinRAR rozpakowuje archiwa tworzone w systemie Unix za pomocą narzędzia ‘compress’ (pliki .Z). Podobnie jak w przypadku archiwów GZIP i BZIP2, WinRAR otwiera pliki .tar.Z i .taz w jednym kroku, dzięki czemu nie ma konieczności ręcznego rozpakowywania plików .tar.
 3. WinRAR rozpakowuje archiwa 7-Zip (pliki .7z), jednak polecenie wyszukiwania nie obsługuje archiwów tego typu.
 4. Nowa opcja „Ustawienia zabezpieczeń” w ustawieniach WinRAR:
  1. opcja „Nie wypakowuj plików następujących typów”, zapobiegająca wypakowywaniu potencjalnie niebezpiecznych plików, jak np. .exe, .scr, .pif
  2. opcja „Oferuj wybór programu antywirusowego”, modyfikująca działanie polecenia „Skanuj archiwum w poszukiwaniu wirusów”. Wyłączenie tej opcji pozwala pominąć wybór programu antywirusowego.
 5. Nowe opcja wiersza poleceń -ep3, umożliwiająca zachowanie i odtworzenie pełnych ścieżek plików, włącznie z literą dysku.

  Odpowiednikami tej opcji w interfejsie graficznym programu WinRAR są opcje „Zachowaj pełne ścieżki włącznie z literą napędu” w zakładce „Pliki” okna archiwizacji oraz „Wypakuj pełne ścieżki” w zakładce „Zaawansowane” okna wypakowywania.

 6. Istnieje możliwość wyboru i kompresji dysków bezpośrednio z folderu „Mój komputer”. Wystarczy wybrać „Mój komputer” w pasku adresów WinRAR, zaznaczyć dyski do kompresji i wcisnąć przycisk „Dodaj”.
 7. Jeśli z okna „Mój komputer” w Eksploratorze Windows wybrany zostanie więcej niż jeden dysk i archiwizacja zostanie rozpoczęta z pozycji menu kontekstowego, wówczas WinRAR automatycznie włączy opcję „Zachowaj pełne ścieżki włącznie z literą napędu”.
 8. Nowa opcja wiersza poleceń -oc, umożliwiająca odtworzenie atrybutu kompresji NTFS podczas wypakowywania plików. RAR zawsze zapisuje stan tego atrybutu podczas tworzenia archiwum, ale domyślnie nie przywraca go, chyba że włączona zostanie opcja -oc.

  Odpowiednikiem tej opcji w interfejsie graficznym jest opcja „Ustaw atrybut ‘Skompresowany’” w zakładce „Zaawansowane” okna wypakowywania.

 9. Począwszy od tej wersji programu wieloczęściowe archiwa .rar zawierają pole określające numer woluminu. Jeśli archiwum zostało utworzone w WinRAR 3.40 lub nowszym, wówczas numer ten jest wyświetlany w oknie informacji o archiwum i w pasku adresu.

  W wersji dla konsoli numer woluminu jest wyświetlany przez polecenia ‘L’ i ‘V’ w miejscu informacji o woluminie.

  Właściwość ta może być przydatna w przypadku utraty nazw oryginalnych woluminów i potrzeby przemianowania woluminów we właściwej kolejności.

 10. Polecenia ‘L’ i ‘V’ podczas listowania zawartości archiwum wyświetlają atrybut NTFS „Skompresowany”.
 11. W opcji -ag ciąg formatujący może zawierać opcjonalny tekst zawarty w nawiasach klamrowych { }. Taki tekst jest wstawiany bez zmian do nazwy archiwum, np. -agHH{godziny}-MM{minuty}.

  W interfejsie graficznym analogiczną rolę spełnia pole „Utwórz nazwę archiwum z wzorca” w oknie archiwizacji.

 12. Określenie opcji -ac spowoduje, że RAR nie usunie atrybutu „Archiwalny” tym plikom, których rozmiar lub czas modyfikacji zmieniły się po rozpoczęciu procesu archiwizacji. Ta sama reguła dotyczy opcji „Wyczyść atrybut „archiwalny” po archiwizacji” w oknie archiwizacji interfejsu graficznego.
 13. Polecenie „Dodaj do ulubionych” umożliwia zapamiętanie, w którym folderze wewnątrz archiwum znajduje się pozycja dodawana do ulubionych, a następnie jego przywrócenie. Poprzednie wersje zapamiętywały tylko folder główny archiwum.
 14. Podczas edycji zarchiwizowanych plików, WinRAR proponuje ich aktualizację od razu po wykryciu zmian. Poprzednie wersje czekały do zakończenia zewnętrznej aplikacji, w której odbywała się edycja pliku.
 15. Jeśli na pasek narzędzi lub pasek adresu zostanie upuszczone archiwum, WinRAR wyświetli jego zawartość, nawet jeśli otwarte jest równocześnie inne archiwum. Poprzednie wersje w takich sytuacjach proponowały dodanie upuszczonego archiwum do aktualnie wyświetlanego.

  Wciąż istnieje możliwość dodania archiwum do aktualnie otwartego poprzez upuszczenie go na liście plików.

 16. Poprawiona została obsługa uszkodzonych archiwów LZH, aby wykluczyć ewentualne błędy programu podczas odczytu nagłówków plików LZH.
 17. RAR i WinRAR wyświetlają informację o postępie operacji podczas naprawiania archiwum zawierającego dane naprawcze.

Co nowego w RAR 3.30?

 1. Nowe polecenie „Skanuj archiwum w poszukiwaniu wirusów, służące do wypakowywania archiwów do folderu tymczasowego i skanowania ich za pomocą oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na komputerze użytkownika.
 2. Nowe polecenie „Sporządź raport” tworzy raport zawierający listę zwykłych lub zarchiwizowanych plików. Można opcjonalnie uwzględnić na liście rozmiar plików, datę i CRC, wybrać kolejność sortowania, zapisać raport do pliku, wysłać raport do drukarki oraz skopiować do notatnika.
 3. Nowe polecenie „Wykonaj test wydajności sprzętu” pozwala porównać algorytmy kompresji RAR na różnych komputerach i wykryć potencjalne błędy spowodowane przez sprzęt.
 4. Polecenie „Drukuj plik” umożliwia drukowanie zarówno zarchiwizowanych jak i zwykłych plików.
 5. Nowe menu „Narzędzia”, zawierające polecenia: „Pomocnik”, „Pokaż informacje”, „Przekształć archiwa”, „Znajdź pliki”, „Napraw”, „Przekształć archiwum w SFX”, które wcześniej były dostępne w menu „Polecenia” oraz nowe polecenia „Skanuj archiwum w poszukiwaniu wirusów”, „Sporządź raport”, „Wykonaj test wydajności sprzętu”.
 6. WinRAR obsługuje dekompresję archiwów ZIP utworzonych za pomocą metody „Enhanced deflate”.
 7. WinRAR rezerwuje przestrzeń dyskową dla plików wypakowywanych z archiwów ZIP. Zmniejsza to fragmentację dysku, szczególnie na partycjach NTFS. Poprzednia wersja rezerwowała przestrzeń tylko w przypadku archiwów RAR.
 8. Możliwe jest rozpakowanie archiwów TAR, GZIP i ISO9660 dowolnych rozmiarów. Poprzednia wersja nie obsługiwała tych archiwów, jeśli ich rozmiar przekraczał 2GB.
 9. Pasek statusu wyświetla postęp operacji podczas odczytywania zawartości dużych archiwów tar.gz i tar.bz2.
 10. Okno „Następny wolumin” umożliwia zmianę nie tylko nazwy, ale również rozmiaru następnego woluminu, co umożliwia tworzenie woluminów o różnych rozmiarach. Okno to jest wyświetlane podczas tworzenia wieloczęściowego archiwum na dysku przenośnym lub gdy włączona jest opcja „Pauza po każdym woluminie” w ustawieniach zaawansowanych kompresji.
 11. Opcja -v może być wielokrotnie używana do określania różnych rozmiarów dla kolejnych woluminów. Na przykład, polecenie ‘rar a -v100k -200k -300k nazwa_archiwum’ określi rozmiar pierwszego woluminu na 100 KB, drugi na 200 KB a trzeci i każdy następny – 300 KB.
 12. Zwiększony stopień obsługi kodowania Unicode w nazwach archiwów dla poleceń WinRAR. Jeśli program jest uruchomiony w systemie z rodziny NT (Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003), możliwe jest modyfikowanie archiwów o nazwach zawierających znaki nieanglojęzyczne niezależnie od ustawień regionalnych.
 13. Francesco Indrio zaktualizował małe i niektóre duże ikony.
 14. Rozmiar okna komunikatów diagnostycznych może być zmieniany. Okno zachowuje nowy rozmiar i odtwarza go przy następnym wyświetleniu.
 15. Przycisk „Tryb…” w oknie postępu archiwizacji umożliwia zmianę metody kompresji w trakcie trwania operacji bez jej przerywania oraz włączenie opcji „Wyłącz komputer po zakończeniu operacji”.
 16. WinRAR obsługuje opcję wiersza poleceń -cfg-, która ignoruje ustawienia zapisane w domyślnym profilu kompresji i zmiennej środowiskowej RAR.
 17. WinRAR otwiera pliki .qpr i .qpk (pakiety QNX) w jednym kroku, tak jak ma to miejsce w przypadku archiwów .tar.gz.
 18. Podczas rozpakowywania wieloczęściowego archiwum CAB pojawia się okno z możliwością wskazania miejsca, gdzie znajduje się brakujący wolumin. Poprzednia wersja wyświetlała komunikat, że nie może znaleźć woluminu i kończyła operację.
 19. Polecenie „Zmień nazwę pliku” wyświetla okno informujące o przetwarzaniu plików.
 20. Polecenie „Przekształć archiwa” sprawdza najmniejszy dopuszczalny rozmiar przed rozpoczęciem testowania archiwum i jeśli przekształcone archiwum jest zbyt duże, wówczas program nie marnuje czasu na jego testowanie.
 21. Pole „Wyklucz pliki” w oknie dialogu kompresji posiada przycisk „Dołącz”, dzięki któremu można wskazać pliki do pominięcia zamiast ręcznego wpisywania ich nazw.
 22. WinRAR rozpoznaje cudzysłów wewnątrz parametrów wiersza poleceń. Przykładowo, „-pmoje hasło” i –p”moje hasło” ustawią to samo hasło. Poprzednie wersje WinRAR rozpoznawały tylko pierwszą formę („-pmoje hasło”), jedynie wersja dla konsoli rozpoznawała obie formy.
 23. Zwiększona skuteczność rozróżniania plików wykonywalnych i plików dźwiękowych od pozostałych. Ma to znaczenie przy wyborze algorytmu kompresji, ponieważ niewłaściwy wybór może w niektórych przypadkach zmniejszyć stopień kompresji.
 24. WinRAR obsługuje opcję wiersza poleceń -hp podaną bez parametru i wyświetla okno wprowadzenia hasła.
 25. WinRAR zachowuje strumienie NTFS aktualizowanych archiwów, jeśli archiwa i pliki tymczasowe znajdują się na partycji NTFS. Przykładowo, jeśli wpisano komentarz w sekcji „Podsumowanie” właściwości archiwum, wówczas nie będzie on utracony podczas aktualizacji archiwum przez WinRAR. Nie należy mylić strumieni skojarzonych z archiwum ze strumieniami zachowanymi w tym archiwum, które były zachowywane również w poprzedniej wersją programu.
 26. Istnieje możliwość zakazania zmiany hasła archiwizacji za pomocą wpisu w Rejestrze (RAR/Policy/Password). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pliku pomocy w rozdziale „Konfiguracja programu/Wpisy w Rejestrze”.
 27. Można wstawiać separatory pomiędzy przyciski paska narzędzi w oknie dialogowym „Wybierz przyciski paska narzędzi”.
 28. Nowa opcja wersji RAR dla konsoli -si[nazwa] umożliwia kompresję danych pochodzących bezpośrednio ze stdin (standardowego urządzenia wejściowego).
 29. W wersji RAR dla konsoli polecenia ‘vt’ i ‘lt’ wyświetlają nazwy plików, na które wskazują dowiązania symboliczne, podczas listowania zawartości archiwów RAR utworzonych w środowisku Unix. Polecenia te wyświetlają również nazwy strumieni NTFS podczas listowania archiwów je zawierających.

Co nowego w RAR 3.20?

 1. Poprzednie wersje programów WinRAR i RAR przechowywały tylko czas modyfikacji pliku i tylko w formacie FAT systemu DOS z 2-sekundową precyzją. Było to wystarczające dla systemu plików FAT, lecz nowsze systemy plików obsługują czas z większą precyzją. Teraz archiwum formatu RAR może zachowywać czas modyfikacji, utworzenia i ostatniego dostępu do pliku z dokładnością nawet do 0.0000001 sekundy. W związku z tym pojawiły się następujące zmiany:
  1. nowa zakładka „Czas” w oknie archiwizacji zawiera grupę opcji kontrolujących przetwarzanie czasu – „Przechowywanie czasu pliku”. Inne opcje związane z czasem również zostały przeniesione z zakładki „Kopii zapasowej” do nowej zakładki;
  2. nowa zakładka „Zaawansowane” w oknie wypakowywania zawiera grupę opcji „Czas pliku”;
  3. nowa opcja w linii poleceń ‘-ts’ wybiera pola czasu do przetworzenia oraz precyzję tych pól.

  Precyzja przechowywanego czasu w archiwach ZIP pozostała niezmieniona i wynosi 2 sekundy.

 2. Zmiany w oknie wypakowywania:
  1. okno zostało podzielone na dwie zakładki: „Ogólne” i „Zaawansowane”;
  2. opcja „Wyświetl pliki w Eksploratorze” z opcji „Ogólnych” powoduje, że po wypakowaniu plików WinRAR otworzy okno Eksploratora Windows z zawartością folderu docelowego;
  3. przycisk „Zapisz ustawienia” zapisuje stan okna dialogowego (zarówno części „ogólnej” jak i „zaawansowanej””). Zapis zostanie zapisem domyślnym po ponownym otwarciu tego okna. WinRAR zapisuje wszystkie ustawienia oprócz ścieżki docelowej;
  4. zakładka „Zaawansowane” zawiera grupę opcji „Czas pliku” umożliwiającą wybranie pól czasu do odtworzenia podczas wypakowywania;
  5. opcja „Ustaw atrybuty zabezpieczeń”” w zakładce „Zaawansowane” kontroluje odtwarzanie informacji o zabezpieczeniach dla plików NTFS. Poprzednie wersje zawsze odtwarzały te informacje.
 3. Dodano możliwość zmiany nazwy pliku wewnątrz archiwum RAR – w oknie programu WinRAR za pomocą polecenia „Zmień nazwę pliku” (menu „Polecenia”), lub w menu kontekstowym dostępnym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. W trybie wiersza poleceń opcja ta jest dostępna za pomocą polecenia ‘rn’.
 4. Okno dialogowe „Następny wolumin” umożliwia wskazanie docelowego dysku lub folderu dla nowego woluminu. WinRAR wyświetla to okno w przypadku tworzenia woluminów na wymiennych nośnikach lub jeśli włączona jest opcja „Pauza po każdym woluminie”. Poprzednie wersje nie umożliwiały zmiany nazwy woluminu podczas tej operacji.
 5. Do menu kontekstowego Eksploratora dodano polecenia „Testuj” i „Przekształć”. Domyślnie są one wyłączone, można to zmienić za pomocą przycisku „Wybierz ikony…” w zakładce „Integracja” okna dialogowego „Ustawienia”.
 6. Do menu kontekstowego, wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonie WinRAR, dodane zostało polecenie „Pauzuj”. Można dzięki niemu zminimalizować WinRAR do paska, wstrzymać program, a następnie wznowić operację bez konieczności przywracania programu do normalnego okna.
 7. Jeśli brakuje woluminu w archiwum SFX, wyświetlane jest okno dialogowe „Następny wolumin”, umożliwiające przeglądanie zawartości dysku i wskazanie miejsca, gdzie wymagany wolumin się znajduje.
 8. WinRAR umożliwia zmianę rozmiaru okna, zawierającego rezultaty wyszukiwania. Rozmiar okna jest zapisywany i odtwarzany przy następnym użyciu polecenia „Znajdź”.
 9. Pasek narzędzi:
  1. przycisk „Paski narzędzi…” w ustawieniach ogólnych wyświetla okno dialogowe umożliwiające włączenie i wyłączenie pasków narzędzi WinRAR, dodatkowego małego paska narzędzi zawierającego przycisk „W górę o jeden poziom” oraz pasek adresów z informacją na temat ścieżki czy archiwum;
  2. przyciski mogą mieć różną szerokość, dzięki czemu uniknięto wcześniejszego powiększania rozmiaru paska narzędzi poprzez kilka przycisków o dużych rozmiarach;
  3. jeśli szerokość przycisków przekracza szerokość paska narzędzi, użytkownik może kliknąć na pojawiającą się po prawej stronie strzałkę, za pomocą której może otworzyć menu z przyciskami, które nie zmieściły się na pasku.
 10. Polecenia ‘lb’ i ‘vb’ w konsolowej wersji RAR umożliwiają wyświetlanie samych nazw plików, bez dodatkowych informacji.
 11. WinRAR rozpoznaje jeszcze jedno rozszerzenie nazwy pliku w archiwum .tar umożliwiające obejście 100-znakowego limitu długości nazwy pliku w takim archiwum.
 12. Archiwa GZip zawierające 0 w polu określającym czas pliku są teraz przetwarzane prawidłowo. Poprzednie wersje programu wyświetlały w takich przypadkach losowe wartości.
 13. Woluminy naprawcze:
  1. podczas tworzenia woluminów naprawczych wymagane miejsce na dysku jest prelokowane na początku operacji, co minimalizuje fragmentację dysku;
  2. RAR w wersji dla konsoli wyświetla stopień zaawansowania operacji w procentach podczas tworzenia woluminów naprawczych i podczas odtwarzania brakujących lub uszkodzonych woluminów.
 14. Jeśli włączona została opcja „Zachowaj dane bezpieczeństwa”, foldery zostaną zarchiwizowane w drugiej kolejności po plikach, które zawierają. Umożliwia to uniknięcie sytuacji, w której atrybuty zabezpieczeń niedawno wypakowanego folderu uniemożliwiają wypakowanie do niego plików.
 15. W oknie „Dodaj do ulubionych” można opcjonalnie wprowadzić opis. Jeśli opis zostanie wprowadzony, WinRAR wyświetli go w menu „Ulubione” w miejsce nazwy folderu lub archiwum.

Co nowego w RAR 3.11?

 1. Polecenie „Przekształć archiwa” obsługuje również archiwa .tgz.
 2. Moduły GUI SFX dostarczają bardziej szczegółowych informacji diagnostycznych w przypadku błędów CRC lub błędów tworzenia plików.
 3. RAR w wersji dla konsoli zwraca błąd numer 9 w przypadku błędu przy tworzeniu pliku.
 4. Usunięte błędy:
  1. polecenie „Przekształć archiwa” nie działało dla archiwów znajdujących się w folderach o nazwach nieanglojęzycznych (wysokie kodowanie ASCII);
  2. WinRAR mógł spowodować błąd podczas próby wyświetlenia typu pliku o zbyt długiej nazwie wewnątrz archiwum;
  3. opcja wiersza poleceń ‘-ag’ w miejsce minut wstawiała błędne wartości;
  4. równoczesne zaznaczenie opcji „Umieść każdy plik w osobnym archiwum” oraz
   „Wyłącz komputer po zakończeniu operacji” jednocześnie powodowało wyłączenie komputera po utworzeniu pierwszego archiwum
  5. w systemie Windows 95 moduł SFX czasem niepotrzebnie wyświetlał ciąg znaków „http-equiv …”

Co nowego w RAR 3.10?

 1. Nowe polecenie „Znajdź” umożliwia wyszukiwanie tekstu w archiwach i zwykłych plikach. Analogicznym poleceniem dla wiersza poleceń jest polecenie ‘i’.
 2. Nowe polecenie „Przekształć” umożliwia konwersję formatów archiwów. Umożliwia przekształcanie jednego lub wielu archiwów jednocześnie, jak również konwersję plików w obrębie folderu.
 3. Polecenie naprawy:
  1. polecenie „Napraw” umożliwia teraz naprawianie archiwum RAR zawierającego dane naprawcze nawet wówczas, jeśli jego rozmiar uległ zmianie;
  2. polecenie „Napraw” podczas naprawy archiwum używa nazw fixed.nazwa_archiwum.rar oraz rebuilt.nazwa_archiwum.rar, gdzie „nazwa_archiwum” oznacza nazwę oryginalnego archiwum. Poprzednie wersje używały nazw: _recover.rar i _reconst.rar;
  3. Możliwe jest zaznaczenie wielu archiwów i naprawienie ich równocześnie;
  4. Polecenie ‘R’ przyjmuje symbole wieloznaczne w nazwach, umożliwiając jednoczesne naprawianie wielu archiwów.
 4. Woluminy naprawcze:
  1. WinRAR próbuje zrekonstruować zarówno brakujące, jak i uszkodzone woluminy. Oryginalne uszkodzone woluminy są przemianowywane na *.bad. Poprzednia wersja programu WinRAR była w stanie odtworzyć jedynie brakujące woluminy;
  2. WinRAR automatycznie wykrywa uszkodzone woluminy naprawcze i pomija je.
  3. Schemat nazywania woluminów naprawczych został zmieniony z N1_N2_N3.rev na N.rev, gdzie N jest numerem woluminu. Woluminy nazywane według poprzednio używanego schematu są również rozpoznawane i obsługiwane.
  4. WinRAR wyświetla pasek postępu podczas odtwarzania woluminów.
 5. Moduły SFX:
  1. Zmieniono wygląd okna startowe i okna licencji;
  2. Pełna obsługa znaczników HTML w poleceniu „Tekst”. Poprzednie wersje programu obsługiwały jedynie niewielki podzbiór znaczników HTML;
  3. Polecenie skryptu SFX „SavePath” oraz opcja „Zachowaj i odtwórz ścieżki” w Zaawansowanych ustawieniach SFX umożliwiają zachowanie w Rejestrze wybranej przez użytkownika ścieżki docelowej i odtworzenie jej przy następnym uruchomieniu archiwum SFX.
 6. Ulepszona kompresja podczas dodawania małych plików tekstowych do istniejącego archiwum z użyciem trybów: „Najlepsza” (-m5) lub „Wymuszony tekst” (-mct+).
 7. Nowe polecenie „Bez podziałów na katalogi” w „Opcje/Lista plików”, umożliwiająca zmianę stylu wyświetlania zawartości archiwum. Umożliwia ono wyświetlenie wszystkich zarchiwizowanych folderów i plików w postaci jednej listy.
 8. Polecenie „Wyłącz komputer po zakończeniu” w opcjach zaawansowanych dialogu archiwizacji oraz polecenie ‘-ioff’ umożliwiają wyłączenie komputera po zakończeniu danej operacji, jeśli komputer użytkownika obsługuje tę funkcję.
 9. Do listy predefiniowanych rozmiarów woluminów dodane zostały rozmiary dyskietek ZIP-100 oraz płyt CD (650 i 700 MB)
 10. Nowe polecenie wiersza poleceń ‘-iicon’ umożliwia zdefiniowanie ikony, która będzie używana przez archiwum SFX podczas jego tworzenia lub aktualizowania w programie WinRAR. Opcja ta jest obsługiwana tylko przez WinRAR, RAR w wersji dla konsoli nie rozpoznaje jej.
 11. WinRAR otwiera teraz archiwa .tar.gz i .tar.bz2 w jednym kroku, nie ma konieczności ręcznego rozpakowywania archiwów .tar. WinRAR nie przechowuje tymczasowych plików .tar na dysku, wszystkie operacje wykonuje w pamięci operacyjnej.
 12. WinRAR obsługuje dekompresję wieloczęściowych archiwów ZIP (.zip, .z01, .z02, …).
 13. Nowy atrybut modyfikujący dla opcji ‘-ag’ i opcji „Utwórz nazwę archiwum według wzorca”. WinRAR szuka archiwum o podanym numerze i jeśli je znajdzie, wówczas zwiększa numer i powtarza wyszukiwanie aż do wygenerowania unikalnego numeru. Przykładowo, jeśli użytkownik zastosuje nazwę -agyymmdd-nn wiele razy tego samego dnia, wówczas kolejne nowe archiwum będzie nowy, zwiększony według kolejności, numer.
 14. Jeśli plik rarfiles.lst zawiera dwie takie maski plików, dla których wszystkie pliki, pasujące zarówno do pierwszej, jak i do drugiej maski, wówczas pierwsza maska będzie miała wyższy priorytet bez względu na pozycję na liście. Przykładowo, w przypadku masek *.cpp i f*.cpp, maska druga (f*.cpp) ma wyższy priorytet.
 15. WinRAR wyświetla kolumnę CRC16 w archiwach LZH.
 16. Istnieje możliwość wyłączenia głównego menu i opcji ustawień przy pomocy kluczy Rejestru „HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WinRAR\Policy” i „HKEY_CURRENT_USER\Software\WinRAR\Policy”. Opcja ta może być przydatna dla zachowania ustawień programu WinRAR w środowisku wielu użytkowników. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w temacie „Ustawienia konfiguracji/Rejestr” w pliku winrar.hlp.

Co nowego w RAR 3.00?

 1. Podobnie jak wcześniej, zarejestrowani użytkownicy nie muszą wykupywać nowych licencji. Rejestracja RAR 1.x – 2.x jest ważna również dla wersji 3.0.

  Nowy adres strony międzynarodowej internetowej RAR to https://www.rarlab.com/. Na tej stronie można znaleźć zawsze najnowsze wersje programu jak również przeprowadzić rejestrację.
  Należy również pamiętać, że istnieje wiele regionalnych stron umożliwiających rejestrację programu. Kompletna lista znajduje się w pliku rar_site.txt.

 2. Ulepszony algorytm kompresji. Zmiany:
  1. rozmiar słownika został zwiększony do 4MB, co zwiększa stopień kompresji dużych plików;
  2. specjalny algorytm kompresji tekstu, oparty na źródłach PPMII autorstwa Dmitry Shkarina (ftp://ftp.elf.stuba.sk/pub/pc/pack/ppmdh.rar);

   Wyrażamy naszą ogromną wdzięczność i szacunek dla Dmitry’a za jego doskonałe PPMII.

  3. specjalne algorytmy przygotowujące 32-bitowe x86 pliki wykonywalne, pliki wykonywalne Itanium, obrazy true color, pliki dźwiękowe i pliki tabel. W wielu przypadkach znacząco zwiększa się stopień kompresji;
  4. RAR samoczynnie wybiera najlepszą kombinację algorytmów kompresji, dlatego tryb „kompresji multimedialnej” oraz opcja -mm są zbędne;

   Domyślnie RAR używa tylko ogólnego algorytmu kompresji przy metodach „Szybkiej” i „Najszybszej” (-m1 i -m2). Bardziej zaawansowane algorytmy kompresji, służące np. do przetwarzania plików audio i obrazów true color, używane są tylko w metodach od „Normalnej” do „Najlepszej” (-m3 do -m5), przy czym zaawansowana kompresja tekstu używana jest tylko w metodach „Dobrej” i „Najlepszej” (-m4 i -m5). Domyśle ustawienia można obejść przy użyciu opcji -mc.
   Archiwa RAR 3.0 można rozpakować tylko za pomocą wersji od 2.9 w górę. RAR 3.0 może rozpakowywać archiwa utworzone we wszystkich starszych wersjach programu.

 3. Algorytm szyfrowania danych został zmieniony na AES (Advanced Encryption Standard) z kluczem o długości 128 bitów.
 4. Po raz kolejny efektem świetnej pracy Francesco Indrio jest zaprojektowana na nowo grafika.
 5. Polecenie „Pomocnik” służy niedoświadczonym użytkownikom pomocą w wykonywaniu podstawowych operacji. Wystarczy jedynie kliknąć przycisk „Pomocnik” na pasku narzędzi i wybrać operację, którą chcemy przeprowadzić.
 6. Opcja „Wyślij archiwum pocztą elektroniczną” w zakładce „Pliki” okna dialogowego archiwizacji. Do funkcjonowania tej opcji wymagane jest posiadanie programu pocztowego obsługującego interfejs MAPI.

  Aby wysłać utworzone archiwum pocztą elektroniczną za pomocą wiersza poleceń należy użyć opcji -ieml[.][addr].

 7. Nowe polecenie w menu kontekstowym Eksploratora Windows: „Skompresuj i wyślij pocztą elektroniczną”.
 8. Zmienił się domyślny styl nazywania woluminów z nazwa.rar, nazwa.r00 itd. na nazwa.part001.rar, nazwa.part002.rar itd. Opcja -vn, jak również opcja „Stary styl nazywania woluminów”, zmieniają sposób nazywania woluminów na starszy.
 9. Dodano obsługę woluminów naprawczych (plików .rev), które mogą służyć do rekonstrukcji brakujących woluminów. Jeden wolumin naprawczy jest w stanie odtworzyć jeden dowolny brakujący wolumin, przykładowo 5 plików .rev umożliwia odtworzenie 5 dowolnych woluminów.

  WinRAR umożliwia utworzenie woluminów naprawczych poprzez określenie ich numeru w dialogu archiwizacji lub też za pomocą polecenia „Zabezpiecz” wewnątrz pierwszego woluminu.

  W trybie wiersza poleceń RAR służy do tego polecenie 'rv[n]’ lub opcja -rv[n].

  RAR i WinRAR automatycznie używają plików .rev do odtworzenia brakujących woluminów podczas wypakowywania plików albo testowania grupy woluminów. Można również kliknąć dwukrotnie na ikonę pliku .rev w oknie WinRAR lub użyć polecenia ‘rc’ w wierszu poleceń aby wymusić odtwarzanie pliku.

 10. Autor chciałby podziękować twórcom programu Mirror, autorom tego pomysłu oraz propozycji, aby zaimplementować go w programie WinRAR.

 11. Moduły SFX:
  1. Moduły SFX dla Windows obsługują archiwa większe niż 4 GB oraz nazwy w formacie Unicode.
  2. Istnieje możliwość zmiany standardowej ikony SFX na własną. W tym celu należy użyć polecenia „Załaduj ikonę SFX z pliku” w oknie dialogowym „Zaawansowane opcje SFX/Tekst i ikona”.
  3. Nowe polecenie „Shortcut=DestType,SrcName,DestFolder,Description” umożliwiające
   tworzenie na Pulpicie, w Menu Start (lub Menu Start/ Programy) lub w Autostarcie skrótów do wypakowanych plików.

   Ta opcja jest dostępna również poprzez listę „Skróty” w „Zaawansowanych opcjach SFX” w oknie dialogowym WinRAR.

  4. d) Zmodyfikowana składnia polecenia skryptu SFX „TempMode”. Teraz zamiast znaku @ używany jest znak przecinku jako separator zapytania i tytułu. Jest to istotne dla tych użytkowników, którzy sami piszą skrypty SFX zamiast podawać jego parametry w oknie dialogowym „Zaawansowane opcje SFX”.
  5. Polecenie skryptu SFX „Usuń” oraz pole „Pliki do usunięcia” w „Zaawansowanych opcjach SFX” mogą teraz zawierać symbole wieloznaczne, np.:

   Delete=*.tmp

  6. Usunięto opcję „Zezwól na zewnętrzną sygnaturę” oraz odpowiednie polecenie skryptu „ExtSign”. Format archiwum RAR 3.0 zawiera znacznik końca archiwum, dzięki czemu moduł SFX automatycznie kończy wypakowywanie po jego napotkaniu i domyślnie ignoruje wszystkie dodatkowe dane doklejone na końcu archiwum.
  7. Jeśli w poleceniu SFX „Setup” został określony plik INF, moduł SFX podejmie próbę instalacji zamiast otworzenia zawartości w Notatniku (poprzednia wersja).
  8. Nowy moduł SFX dla DOS jest 32-bitowy, dlatego nie ma już ograniczenia do 64 KB słownika i może wypakować każde archiwum RAR 3.0 bez względu na wielkość słownika.
  9. Przycisk „Opcje SFX” w oknie dialogowym opcji archiwizacji otwiera bezpośrednio „Zaawansowane opcje SFX” bez okna wyboru modułu SFX. Do zmiany modułu służy zakładka „Moduł” w oknie dialogowym „Zaawansowane opcje SFX”.

  Nowe moduły SFX są w stanie rozpakować tylko archiwa RAR 3.0. Nie należy ich używać z archiwami utworzonymi przez starsze wersje RAR.

 12. Opcja -hp umożliwia, podobnie jak opcja -p, zaszyfrowanie zarówno plików jak i ich nagłówków, dzięki czemu bez podania hasła nie będą wyświetlane nazwy plików, rozmiary czy komentarze. Polecenie „Szyfruj nazwy plików” w oknie dialogowym hasła zapewnia tę samą funkcję w powłoce WinRAR.
 13. Dodana obsługa plików w formacie ISO9660 (.iso), używanych do przechowywania obrazów płyt CD. WinRAR oferuje możliwość przeglądania i wypakowywania zawartość takich plików, obsługuje też rozszerzenie Joliet i wyświetla długie nazwy plików.
 14. Opcja -mc umożliwia ustawienie zaawansowanych parametrów kompresji, jak np. kolejność przewidywania czy rozmiar pamięci dla algorytmu kompresji tekstu. W powłoce WinRAR można uzyskać ten sam efekt za pomocą przycisku „Kompresja…” w oknie dialogowym archiwizacji „Zaawansowane”.
 15. Opcja -ms umożliwia określenie plików, które będą przechowywane bez użycia kompresji. Przykładowo: -msrar;zip;jpg. Pomaga to zwiększyć szybkość archiwizacji bez zauważalnego spadku stopnia kompresji.

  Ta sama opcja dla WinRAR znajduje się w opcjach zaawansowanych dialogu ustawień archiwizacji w polu „Pliki do przechowywania bez kompresji”.

 16. Polecenie „Wyświetl informacje” jest teraz dostępne również poza archiwum. Jednym z zadań tego polecenia jest zebranie i wyświetlenie informacji o zaznaczonych plikach, innym jest dokonywanie różnych operacji na grupie archiwów. Po zakończeniu przeszukiwania plików można przełączać pomiędzy kolejnymi stronami okna dialogowego i zmieniać parametry archiwum RAR i ZIP za pomocą poleceń w rodzaju „Dodaj komentarz” czy „SFX”.

  Polecenie „Wyświetl informacje” zastępuje polecenie „Szacuj”, którego funkcjonalność jest wbudowana w okno informacyjne. Ilość szacowanych informacji została zredukowana, ponieważ dokładność szacowania nie była wystarczająca, aby zapewnić rzetelne szacunki dotyczące różnych metod kompresji.

 17. Polecenia: „Dodaj komentarz”, „Zabezpiecz archiwum”, „Przekształć archiwum w SFX”, „Zablokuj archiwum” i „Wypakuj” dostępne są również poza archiwum. Przyciski są domyślnie niewidoczne, ale można je włączyć w ustawieniach paska narzędzi. Polecenie „Napraw archiwum” jest teraz dostępne również wewnątrz archiwum.
 18. Opcja: „Testuj zarchiwizowane pliki” oraz opcja wiersza poleceń -t umożliwia przetestowanie plików po dodaniu ich do archiwum. Jest ona użyteczna zwłaszcza razem z poleceniem przenoszenia plików po archiwizacji, wówczas pliki zostają usunięte tylko wtedy, gdy testowanie nie napotka bez błędów.
 19. Zakładka „Kopii zapasowej” dialogu opcji archiwizacji zawiera dwa nowe sposoby wybierania plików – zmodyfikowanych przed lub po określonej dacie.
 20. Opcje -ta i -tb umożliwiają dodanie lub wypakowanie plików zmodyfikowanych przed lub po określonej dacie. Format daty to RRRRMMDDggmmss. Do opcji można wstawiać separatory daty i czasu, np. ‘-‘ lub ‘:’ oraz pomijać końcowe pola. Np. następująca forma jest poprawna: -ta2001-10-25.
 21. Opcja -ver umożliwia przechowywanie w archiwach RAR poprzednich wersji plików podczas aktualizacji archiwum nowszymi wersjami. Analogicznym poleceniem w WinRAR jest „Przechowuj poprzednie wersje plików” w zakładce kopii zapasowej, w dialogu opcji archiwizacji.
 22. Do paska adresów dodana została pozycja „Moje miejsca sieciowe”, umożliwiająca przeglądanie zasobów sieciowych w oknie WinRAR. Pasek adresów zawiera również inne foldery, jak „Mój komputer” czy „Moje dokumenty”.
 23. Po naciśnięciu przycisku „Do folderu nadrzędnego” lub klawisza Backspace w głównym folderze dysku, WinRAR wyświetli listę dysków w panelu plików.
 24. Możliwe jest kopiowanie i wklejanie zarchiwizowanych i zwykłych plików w oknie programu WinRAR za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V. Na przykład, można zaznaczyć kilka plików w archiwum, skopiować je za pomocą Ctrl+C, otworzyć okno Eksploratora Windows i wcisnąć Ctrl+V, aby wypakować wybrane pliki do tego folderu.
 25. Do okna postępu operacji dodano przycisk „Pauza”, ponadto okno wyświetla czas pozostały do zakończenia operacji zamiast całkowitego przewidywanego czasu.
 26. W archiwach RAR, ZIP, ACE i ARJ wyświetlana jest kolumna CRC32 – specjalna suma kontrolna, wyliczana z zawartości pliku, która może pomóc wykryć dwa identyczne pliki bez konieczności ich rozpakowywania. Wartość CRC32 jest zawsze identyczna dla takich samych plików.
 27. Jeśli w opcjach archiwizacji włączona jest opcja „Umieść każdy plik w osobnym archiwum”, wówczas WinRAR używa podanej nazwy archiwum jako folderu docelowego dla utworzonych archiwów. Poprzednia wersja w takim przypadku ignorowała wpisaną nazwę archiwum.
 28. Dodano opcję „Wypakuj archiwa do podfolderów” w dialogu rozpakowywania, dostępną w przypadku przeprowadzania operacji na grupie archiwów. Wybranie opcji spowoduje wypakowanie każdego archiwum do osobnego podfolderu, którego nazwa zostanie wygenerowana na podstawie nazwy archiwum.
 29. Opcja -ad dołącza nazwę archiwum do ścieżki docelowej. Może być przydatna podczas równoczesnego rozpakowywania kilku archiwów – wówczas każde archiwum zostanie rozpakowane do osobnego foldera.
 30. Podczas rozpakowywania grupy archiwów w menu kontekstowym Eksploratora pojawi się polecenie „Rozpakuj każde archiwum do osobnego folderu”.
 31. Dwie nowe opcje w ustawieniach ogólnych programu WinRAR:
  1. „Historia w oknach dialogowych”;
  2. „Uruchom Pomocnika przy starcie”.
 32. Opcja -af umożliwia określenie typu archiwum (rar lub zip) w trybie wiersza poleceń. Przykładowo polecenie: „winrar a -afzip arc” spowoduje utworzenie archiwum arc.zip.

  Opcję tę obsługuje tylko WinRAR. Wersja RAR dla konsoli nie może tworzyć archiwów ZIP.

 33. Opcja -en wyłącza dodawanie znacznika końca archiwum. Domyślnie RAR 3.0 dodaje znacznik końca archiwum podczas jego tworzenia lub aktualizacji. Umożliwia to ominięcie dodatkowych danych, takich jak np. cyfrowe podpisy, ale w niektórych przypadkach wyłączenie tej opcji może być przydatne. Przykładowo, jeśli archiwum jest przenoszone pomiędzy dwoma systemami operacyjnymi poprzez nie do końca bezpieczne połączenie i w tym samym czasie nadawca dodaje do niego nowe pliki, wówczas może zajść potrzeba upewnienia się, że otrzymana część pliku nie będzie modyfikowana przez odbiorcę pomiędzy sesjami transferu.
 34. RAR zapewnia teraz aktualizowanie zaszyfrowanych archiwów ciągłych.
 35. Do paska narzędzi dodany został przycisk „Wyjście”. Domyślnie jest on wyłączony, można go włączyć za pomocą opcji „Wybierz przyciski” w oknie ustawień programu WinRAR.
 36. Okno dialogowe „Wybierz przyciski paska narzędzi” umożliwia zmianę kolejności przycisków na pasku. Do zmiany kolejności służą przyciski „Do góry” i „Na dół”. Można również przeciągnąć przyciski bezpośrednio na pasek narzędzi przytrzymując klawisz ALT.
 37. Opcja „Zawijanie wierszy” w ustawieniach podglądu umożliwia wybranie domyślnego zachowania wbudowanego podglądu, gdy linie tekstu nie mieszczą się w oknie.
 38. Konsolowa wersja programu RAR wysyła komunikaty błędów na stderr zamiast na stdout.
 39. Nowy modyfikator opcji-ag:+ umożliwia umieszczenie sformatowanej daty przed nazwą archiwum.
 40. W oknie rozpakowywania folder docelowy jest automatycznie wyszukiwany w drzewie folderów w trakcie wpisywania jego nazwy (z opóźnieniem około 0,5 sekundy). Można również zlokalizować wybrany folder w drzewie folderów za pomocą przycisku „Wyświetl”.
 41. Symbole wieloznaczne (w opcji -x oraz w polu „Wyklucz pliki” dialogu opcji archiwizacji) mogą być używane nie tylko jako część nazwy pliku ale też część nazwy ścieżki, np. -x*\temp\*.
 42. Opcja -ilog akceptuje jako opcjonalny parametr nazwę pliku, do którego będą zapisywane logi. Na przykład: -ilogc:\log\kopii zapasowej.log.
 43. Poprawiona obsługa chińskich i japońskich nazw (w formacie DBCS) w archiwach ZIP (archiwa RAR posiadały tę obsługę już od wersji 2.80). Zaleca się jednak dla takich nazw format RAR ze względu na bardziej przenośne kodowanie Unicode (zamiast ZIP DBCS).
 44. Nowy wygląd kontrolek WinRAR w Windows XP.
 45. Lepsza obsługa założeń grup. Wcześniej istniała możliwość otwarcia dysku, który w założeniach grup był wyłączony za pomocą przycisku „W górę” lub wybrania jego ścieżki.
 46. Konsolowa wersja programu RAR (rar.exe), uruchomiona z poziomu usługi NT, kontynuuje pracę po wylogowaniu użytkownika.
 47. Przy próbie zamknięcia okna programu WinRAR podczas wykonywanej operacji archiwizacji lub wypakowywania, WinRAR zapyta o potwierdzenie, jeśli operacja trwała dłużej niż minutę.
 48. WinRAR rozpoznaje i przetwarza bloki @LongLink w arciwach TAR, których GNU TAR używa do przechowywania nazw dłuższych niż 100 znaków.