WinRAR 5.50

1. Zarówno WinRAR jak i RAR dla konsoli używają domyślnie formatu RAR 5.0.
Aby tworzyć archiwa w formacie kompatybilnym z RAR 4.x należy użyć
odpowiedniej opcji w oknie archiwizacji lub opcji -ma4 w linii poleceń.

Aby domyślnie tworzyć archiwa w formacie RAR 4.x należy utworzyć domyślny
profil kompresji z tym formatem.

Ta zmiana dotyczy tylko nowych instalacji. Jeśli w domyślnym profilu
kompresji już zapisano format archiwum, WinRAR się do niego dostosuje.

2. W oknie menedżera haseł można ustawić hasło główne, które posłuży
do zaszyfrowania i dzięki temu zabezpieczenia przechowywanych haseł przed
niepowołanym dostępem.

Jeśli przechowywane hasła są zabezpieczone hasłem głównym, to należy
wprowadzić hasło głowne w monicie, aby uzyskać do nich dostęp. Jeśli
wprowadzone hasło nie jest hasłem głównym, to zostanie potraktowane jak
zwykłe hasło dla danej operacji na archiwum.

Po wprowadzeniu, hasło główne działa do momentu zamknięcia WinRARa. Aby
usunąć hasło główne należy je najpierw wprowadzić, a następnie ponownie
je ustawić – tym razem wprowadzając pusty ciąg znaków.

Ta wersja WinRARa używa innego formatu zapisu danych menedżera haseł,
zatem hasła zapisane w tej wersji nie będą mogły być odczytane przez
starsze wersje. Nie ma to wpływu na szyfrowanie archiwów – te pozostają
kompatybilne z poprzednią wersją WinRARa. Dane menedżera haseł zostaną
przekonwertowane na nowy format dopiero po ich zapisaniu, a nie od razu
po instalacji WinRARa.

3. Podczas zapisywania hasła w profilu kompresji wyświetlany jest monit
o ustawienie hasła głównego. Można je ustawić aby zaszyfrować hasło
przechowywane w profilu, co zabezpieczy je przed niepowołanym dostępem.
Po ustawieniu hasła głównego będzie trzeba je wprowadzić aby uzyskać
dostęp do tak zabezpieczonego profilu.

Po wprowadzeniu, hasło główne profilu działa do momentu zamknięcia
WinRARa, lub do otwarcia profilu zabezpieczonego innym hasłem głównym.

4. Domyślnie WinRAR używa algorytmu AES-256 w trybie CTR do szyfrowania
archiwów ZIP. Algorytm ten jest bezpieczniejszy niż używany poprzednio,
lecz może być niekompatybilny ze starszymi programami obsługującymi
archiwa ZIP. Aby szyforwać archiwa ZIP przy użyciu poprzedniego algorytmu
należy użyć opcji „Stare szyfrowanie ZIP” w oknie hasła lub opcji –mezl
w linii poleceń.

5. Dodano możliwość rozpakowywania archiwów .LZ utworzonych przez
archiwizator Lzip.

6. Nowoczesne narzędzia tworzące archiwa TAR mogą przechowywać czas
o wysokiej precyzji, długie nazwy plików i długie rozmiary plików
w specjalnych nagłówkach PAX wewnątrz archiwum TAR. WinRAR obsługuje
te nagłówki i używa zapisanych w nich danych podczas rozpakowywania
takich archiwów.

7. Nowa opcja „Przechowaj czas modyfikacji” w oknie archiwizacji może służyć
do wyłączenia przechowywania czasu modyfikacji w archiwach RAR 5.x.
Poprzednia opcja „Czas modyfikacji o wysokiej precyzji” została
zastąpiona opcją „Czas o wysokiej precyzji”.

8. Nowa opcja „Pełne ścieżki w pasku tytułowym” w ustawieniach ogólnych.
Jeśli zostanie włączona, WinRAR wyświetli w swoim pasku tytułowym pełną
ścieżkę do aktualnie otwartego folderu lub archiwum.

9. Nowa opcja „Typy plików otwieranych jako archiwa” w ustawieniach
kompresji. Za jej pomocą można można określić, w jaki sposób WinRAR
ma obchodzić się z archiwami o niestandardowych rozszerzeniach
po naciśnięciu klawisza Enter lub dwukrotnym kliknięciu przyciskiem myszy
w trybie obsługi plików.

Domyślnie WinRAR otwiera archiwum SFX i uruchamia inne archiwa
o nieznanych dla siebie rozszerzeniach.

Niezależnie od ustawień tej opcji zawsze można spróbować wejść
do dowolnego pliku jak do archiwum używając skrótu klawiszowego
Ctrl+PgDn.

Opcje dotyczące domyślnych folderów dla archiwów i dla wypakowywania
zostały przeniesione na zakładkę „Foldery”.

10. Nowe polecenie „Skopiuj pełne nazwy do Schowka” w menu „Plik” – kopiuje
do Schowka pełne nazwy zaznaczonych plików, a nie zawartość plików.

11. Zmiany w menu kontekstowym wyświetlanym na liście plików w oknie WinRARa:

a) usunięto kilka poleceń (np. „Podejrzyj plik”, „Napraw archiwum”),
które są dostępne także na pasku narzędzi lub w menu głównym

b) dodano polecenie „Skopiuj pełne nazwy do Schowka”

c) dodano polecenia „Uruchom” dla plików wykonywalnych, „Otwórz
w skojarzonej aplikacji” dla innych plików oraz „Pokaż zawartość
archiwum” dla archiwów. Dzięki nim można wybrać sposób obchodzenia się
WinRARa z archiwami SFX oraz z archiwami o nieznanych rozszerzeniach.

Te polecenia dostępne są tylko w trybie obsługi plików i nie występują
w trybie obsługi archiwum.

12. Dodano rozszerzenia LZ i ZIPX do listy w oknie integracji z systemem.

13. Rozszerzenia LZ i ZIPX zostały dodane do domyślnej listy formatów dla
opcji -ms („Określ rozszerzenia plików, które nie będą poddawane
kompresji”) użytej bez parametrów.

14. Opcja -sc przyjmuje parametr określający użycie kodowania UTF-8. Ten
parametr to „f”. Przykład:

rar a -scfl nazwaarchiwum @listaplików.txt

spowoduje, że zawartość listy zostanie potraktowana jak tekst w kodowaniu
UTF-8

15. Polecenia „lt” i „vt” wyświetlają czasy plików z nanosekundową
dokładnością. Czas z taką dokładnością jest zapisywany w archiwach RAR5
w systemie Unix. W archiwach tworzonych przez WinRARa czas ma dokładność
100ns.

16. Opcja -ts obsługuje teraz jedynie parametry „+”, „-” i „1”. Parametr „+”
powoduje zachowanie czasu z maksymalną dostępną dokładnością, parametr
„-” powoduje pominięcie przechowywania czasu, a parametr „1” powoduje
zachowanie czasu z dokładnością do 1 sekundy. Poprzednio używane
parametry „2” i „3” nie są dostępne w archiwach formatu RAR 5.0 i są
ignorowane przez opcję -ts.

17. Jeśli podczas wypakowywania zaszyfrowanego pliku z archiwum RAR5 zostanie
wprowadzone niewłaściwe hasło, WinRAR ponownie wyświetli monit o hasło
zamiast od razu przerywać operację.

18. W oknie postępu podczas archiwizacji można przesunąć wskaźnik myszy nad
nazwę archiwizowanego pliku – spowoduje to wyświetlenie pełnej ścieżki
do pliku.

19. W oknie archiwizacji wyświetlana jest nazwa aktualnie wybranego profilu
kompresji. Znajduje się ona nad przyciskiem „Profile”.

20. Jeśli polecenie „Wyszukaj” zostanie wywołane wewnątrz podfolderu
znajdującego się w archiwum, pole „Nazwa pliku” będzie zawierać ścieżkę
do tego podfolderu, aby wyszukiwać pliki tylko w tym podfolderze i jego
dalszych podfolderach.

21. Usunięte błędy:

a) zlikwidowano błędy programu i zagrożenia bezpieczeństwa podczas
rozpakowywania uszkodzonych archiwów RAR

b) WinRAR nie mógł rozpakować archiwów ZIP skompresowanych algorytmem
XZ i zaszyfrowanych algorytmem AES

c) jeśli opcja „Systemowe paski postępu” była wyłączona, a podczas
archiwizacji została włączona opcja „Umieść każdy plik w osobnym
archiwum”, to pasek postępu niewłaściwie prezentował stopień kompresji
danych

d) prezentacja postępu rozpakowywania wieloczęściowego archiwum SFX była
niewłaściwa, jeśli całkowity rozmiar wszystkich części przekraczał 4GB

e) jeśli nazwa zarchiwizowanego folderu zawierała spacje na końcu,
użytkownik zaznaczył i wypakował kilka folderów z jakiegoś podfoldera
i opcja „Dopuść potencjalnie niekompatybilne nazwy” byłą wyłączona,
to WinRAR mógł „obciąć” jeden lub więcej znaków z początku nazwy
wypakowanego folderu

f) jeśli tylko czas utworzenia lub tylko czas ostatniego dostępu
byłzachowany w archiwum RAR5 z 1-sekundową dokładnością, jak np. po
użyciu opcji „-ma5 -tsm- -tsa1”, to podczas wypakowywania ten czas był
pomijany