WinRAR 5.70

Zmiany i usunięte błędy w wersji oprogramowania WinRAR 5.70

 1. Opcja „Przetwarzania plików” w zakładce „Czas” okna archiwizacji pozwala wybrać pliki według czasu modyfikacji, utworzenia lub ostatniego użycia.

  W poprzedniej wersji brany był pod uwagę jedynie czas modyfikacji.

 2. Opcje lini poleceń -ta, -tb, -tn, -to posiadają teraz modyfikatory 'm’, 'c’ oraz 'a’. Dzięki temu warunki nakładane na czas pliku mogą teraz dotyczyć nie tylko czasu ostatniej modyfikacji (jak w poprzedniej wersji), ale również czasu utworzenia i ostatniego użycia pliku.

  Opcje te można przekazywać z kilkoma różnymi modyfikatorami, aby określić datę dla różnych rodzajów czasu pliku. Na przykład, -tamc20151019 spowoduje przetworzenie wszystkich plików utworzonych i zmodyfikowanych po 2015-10-19.

  Nowy modyfikator 'o’ umożliwia przełączenie warunku z I na LUB, czyli opcja -tamco20151019 przetworzy pliki utworzone LUB zmodyfikowane po 2015-10-19. Można również w jedym poleceniu umieścić kilka opcji filtrujących pliki po dacie, np.:-taco20151019 -tbmo20151023

  Opcje -ta i -tn powodują uwzględnienie plików spełniających dokładnie podany warunek czasowy, podczas gdy opcje -tb i -to wykluczają takie pliki.

 3. WinRAR może wyświetlać w liście plików informacje o dacie utworzenia lub ostatniego użycia pliku, jeśli są dostępne.

  Kolumny daty utworzenia i ostatniego użycia są domyślnie ukryte. Można je wybrać do wyświetlania w oknie wyboru kolumn. Okno to wywołuje się przyciskiem „Kolumny…” w oknie ustawień listy plików, lub klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówek dowolnej kolumny na liście plików.

 4. Nowe opcje modyfikujące zachowanie opcji „Umieść każdy plik w osobnym archiwum” – „Podwójne rozszerzenia dla archiwów” oraz „Archiwa w podfolderach”. Obie znajdują się na zakładce „Pliki” w oknie archiwizacji.

  Pierwsza z nich steruje nadawaniem nazw tworzonym archiwom – czy rozszerzenie archiwum będzie dodawane do oryginalnego rozszerzenia pliku, czy też będzie je zastępować.

  Druga steruje tworzeniem archiwów z zaznaczonych podfolderów – czy cała zawartość zaznaczonego podfolderu trafi do jednego archiwum, czy też każdy znajdujący się w nim plik będzie umieszczony w osobnym archiwum.

 5. Nowa opcja -ad1, która może być użyta podczas rekursywnego rozpakowywania wielu archiwów na raz, np. 'rar x -r -ad1 arch\*.rar’. Opcja ta powoduje rozpakowanie każdego archiwum do osobnego folderu, lecz w przeciwieństwie do opcji -ad tworzy podfoldery w tych folderach, gdzie znajdują się rozpakowywane archiwa.

 6. Jeśli polecenie „Rozpakuj każde archiwum do osobnego folderu” z menu kontekstowego zostanie użyte na archiwach znajdujących się w różnych folderach wyświetlonych w oknie „Wyników wyszukiwania” w Eksploratorze Windows, to podfoldery dla tych archiwów zostaną utworzone w folderach, gdzie te archiwa się znajdują. Poprzednia wersja tworzyła podfoldery w tym folderze, gdzie znajdowało się archiwum, z którego zostało wywołane menu.

 7. Nowa opcja („Lista plików/Styl listy/Pola wyboru”) umożliwiająca pokazanie pól wyboru na liście plików w głównym oknie WinRARa.

 8. Nowa opcja „Lista plików/Pliki/Dokładne rozmiary”. Jeśli jest włączona, to rozmiary plików są wyświetlane w bajtach, w przeciwnym wypadku są zaokrąglane i wyświetlane w większych jednostkach (np. KB lub MB).

 9. Jeśli uruchomionych jest kilka instancji RARa z opcją -ioff, to komputer zostanie wyłączony przez tę, która zakończy działanie jako ostatnia. Poprzednio robiłą to ta instancja, która skończyła działanie jako pierwsza.

 10. Zwiększono bufory odczytu i zapisu dla przetwarzania plików .iso. Pozwala to zwiększyć wydajność w niektórych przypadkach, np. gdy plik znajduje się na dysku sieciowym.

 11. Jeśli włączona jest opcja usuwania archiwum w oknie wypakowywania i przetwarzane jest wieloczęściowe archiwum .RAR z towarzyszącymi mu plikami .REV, to WinRAR usunie także te pliki .REV. Poprzednio te pliki nie były usuwane w takim przypadku.

 12. Jeśli włączona jest opcja usuwania archiwum w oknie wypakowywania i przetwarzane jest wieloczęściowe archiwum .ZIP (o rozszerzeniach .zip.001, .zip.002, .zip.003 itd), to WinRAR usunie wszystkie woluminy. Poprzednio w takim przypadku usuwany był tylko pierwszy wolumin.

 13. Jeśli nazwaarchiwum.rar jest rozpakowywane za pomocą polecenia menu „Wypakuj do nazwaarchiwum\”, i plik „nazwaarchiwum” już istnieje, to WinRAR zaproponuje utworzenie folderu „nazwaarchiwum~1”. Poprzednio to polecenie powodowało, że WinRAR próbował utworzyć folder o takiej samej nazwie co istniejący plik i powodował błąd.

 14. Jeśli z poziomu menu kontekstowego Eksploratora Windows archiwizowany jest skrót (plik .lnk), to w archiwum zostanie umieszczony właśnie ten skrót. Poprzednie wersje w takim przypadku umieszczały w archiwum plik, na który wskazywał dany skrót.

 15. Windows nie dopuszcza plików wykonywalnych o rozmiarach powyżej 4GB, dlatego WinRAR wyświetla błąd podczas próby utworzenia samorozpakowujących się woluminów RAR przekraczających 4GB. Poprzednio WinRAR wyświetlał taki błąd dopiero po utworzeniu pierwszego woluminu.

 16. Podczas wypakowywania wieloczęściowych archiwów 7z wyświetlany jest całkowity postęp operacji. Zwiększono dokładność pomiaru całkowitego postępu.

 17. W oknie polecenia „Wyszukaj” lista „Dyski i foldery” została przemianowana na „Obszar poszukiwań”. Teraz ta lista dodatkowo zawiera pozycję „Zaznaczone elementy”, która zawęża obszar poszukiwań do plików i folderów zaznaczonych na liście w głównym oknie WinRARa.

 18. Polecenie „Wyszukaj” wyświetla liczbę znalezionych elementów w pasku statusu.

 19. Okno „Komunikatów diagnostycznych” wyświetla nazwę archiwum w osobnej kolumnie, aby lepiej ją było widać w przypadku gdy jest długa.

 20. Opcja -isnd[-] linii poleceń WinRARa umożliwia sterowanie dźwiękami powiadomień niezależnie od opcji „Włącz dźwięki” w ustawieniach programu.

 21. Nadav Grossman z Check Point Software Technologies poinformował nas o istnieniu luki bezpieczeństwa w bibliotece UNACEV2.dll. Ta luka umożliwia utworzenie takiego archiwum .ACE, podczas wypakowywania którego pliki mogą być umieszczane w dowolnym folderze poza folderem docelowym.

  WinRAR używa tej biblioteki do rozpakowywania archiwów ACE. Biblioteka nie była aktualizowana od 2005 roku, i nie mamy dostępu do jej kodu źródłowego. Z tego powodu postanowiliśmy zrezygnować z obsługi archiwów formacie ACE aby nie narażać użytkowników WinRARa na niebezpieczeństwo.

  Dziękujemy Check Point Software Technologies za zgłoszenie tego problemu.

 22. Usunięte błędy:
  1. konsolowy RAR zamieniał miejscami rozmiary i daty pliku źródłowego i docelowego w momencie wyświetlania monitu o nadpisanie pliku podczas aktualizowania archiwum RAR z opcją -o

  2. nie działało przeciąganie i upuszczanie plików z 32-bitowych aplikacji na okno 64-bitowego WinRARa

  3. wciśnięcie Shift+Del w oknie WinRARa w celu usunięcia folderu mogło zakończyć się niemożnością usunięcia jego niektórych podfolderów. Wciśnięcie tych klawiszy powoduje natychmiastowe usunięcie plików i folderów, bez przenoszenia ich do systemowego kosza

  4. zmiana folderu w panelu drzewa folderów mogła się nie powieść, jeśli nazwy folderów rozpoczynały się od separatora ścieżek, jak to ma miejsce w przypadku archiwów TAR utworzonych z opcją –absolute-names

  5. jeśli w komentarzu modułu SFX w poleceniu „Path” została umieszczona ścieżka względna („Path=.\jakiśfolder”), i podczas rozpakowywania takiego archiwum musiało nastąpić podniesienie uprawnień, to tworzony był folder „jakiśfolder\jakiśfolder” zamiast „jakiśfolder”

  6. polecenia modyfikujące istniejące woluminy RAR4 wpisywały w pole numer woluminu wartość 1. Choć nie wpływało to na wypakowywanie, to WinRAR wyświetlał niewłaściwy numer woluminu w takim przypadku.

  7. usunięto błąd wystąpujący podczas odczytywania komentarza z uszkodzonego archiwum RAR

  8. pasek narzędziowy w oknie rezultatów wyszukiwania nie miał rozmiaru dopasowanego do rozmiaru ikon