WinRAR 5.60

1. Zaktualizowano interfejs graficzny.

Jesteśmy wdzięczni projektantom z https://weirdsgn.com oraz https://icondesignlab.com,
którzy wzięli udział w tych pracach a także z dumą informujemy, że
WinRAR wykorzystuje nowy zestaw ikon przygotowany przez Aditya Nugraha Putra
z https://weirdsgn.com.

Poprzednie ikony dostępne są jako temat interfejsu pod adresem:
https://rarlab.com/themes/WinRAR_Classic_48x36.theme.rar

2. Polepszono działanie komendy „Napraw” dla odzyskiwania zabezpieczonych
archiwów RAR5. Obecnie, narzędzie może wykrywać usunięcia lub dodania o
o nieograniczonym rozmiarze pliku, również przypadkowych danych pobranych z kilku
zabezpieczonych archiwów i połączonych w pojedynczym pliku
w przypadkowej kolejności.

3. Opcja archiwiizacji „Wyłącz komputer po zakończeniu” została zmieniona na „po zakończeniu”
w menu rozwijalnym, aby użytkownik mógł wyłączyć, zahibernować lub uśpić
komputer po zakończeniu archiwizacji.

4. Z poziomu linii poleceń dostępne są komendy -ioff lub -ioff1 do wyłączenia komputera,
-ioff2 do hibernacji oraz -ioff3 uśpienia komputera po zakończeniu
operacji.

5. Jeśli szyfrowanie pliku komentarza określone w -z jest nieokreślone
przez -sc switch, RAR podejmuje próbę wykrycia kodowania UTF-8, UTF-16LE
oraz UTF-16BE w oparciu o znacznik kolejności bajtów oraz testy walidacji danych.

6. WinRAR automatycznie podejmuje próby wykrywania szyfrowania ANSI, OEM oraz UTF-8
dla komentarzy w archiwach ZIP.

7. Opcja „Podgląd wbudowany/Użyj strony kodowej DOS” w sekcji „Ustawienia/Podgląd”
została zastąpiona przez „Podgląd wbudowany/Automatyczne wykrywanie kodowania”.
Przy włączonej opcji „Automatycznego wykrywania kodowania”, podgląd wbudowany
podejmuje próbę wykrywania kodowania ANSI (Windows), OEM (DOS), UTF-8 oraz UTF-16.

8. Generalnie, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy jednego archiwum, menu rozwijalne w systemie Windows
zawiera tylko polecenia dla wypakowania. Użytkownik może obejść to
poprzez określenie więcej masek w opcji „Zawsze wyświetlaj elementy archiwizacji dla”
w menu Ustawienia/Integracja/Elementy menu kontekstowego”,
aby polecenia archiwizacji były zawsze wyświetlane dla tych typów plików
nawet gdy plik został rozpoznany jako archiwum. Aby umieścic zarówno polecenia dla archiwizacji
jak i wypakowywania dla wszystkich typów archiwów, należy wpisać w tym miejscu „*”.

9. Polecenie „KodInstalacji” dla plików samorozpakowujących się pozwala na użycie dodatkowego
parametru umożliwiającego sterowanie mapowaniem programu instalacyjnego oraz kodami błędó archiwum.
Możliwy jest również dostęp do opcji „Kod wyjścia” w menu
„Zaawansowane opcje SFX/Setup”.

10. Nowy parametr -im w linii poleceń „Pokaż więcej informacji”.
Może być użyty z poleceniem „t” aby utworzyć komunikat również w przypadku
pomyslnego testu archiwum. Bez tego parametru polecenie „t”
jest nieaktywne gdy nie wykryto żadnych błędów.

Parametr ten może być użyty jedynie przez aplikację WinRAR.exe
i jest pomijany w konsoli RAR.exe.

11. W przypadku wpisania błędnego hasła przy rozpakowywaniu szyfrowanego pliku
ZIP, WinRAR zaproponuje wpisanie poprawnego hasła
ponownie w zamian zakończenia operacji rozpakowywania.

12. W przypadku wpisania błędnego hasła podczas otwierania lub rozpakowywania archiwum RAR
z szyfrowanymi nazwami plików, WinRAR zaproponuje wpisanie poprawnego hasła ponownie
w zamian zakończeia operacji. Poprzednie wersje miały tę funkcję dla archiwów RAR
z plikami o szyfrowanych danych, ale kończyły operację dla
archiwów z szyfrowaniem nazw plików.

13. WinRAR rozpoznaje pliki GZIP z losowymi danymi przed rzeczywistymi archiwami GZIP,
takie jak plikioprogramowania sprzętowego .scexe.

14. Parametr @filelist może być określony w polu „Dodaj pliki”
w menu archiwizacji. W takim przypadku, WinRAR podejmie listę archiwizowanych plików z pliku
'filelist’, który zawiera zwykły tekst zawierający jedną nazwę pliku
w pojedynczej linii tekstu.

15. Okno dialogowe:

a) aktualizacja wykresu stopnia kompresji;

b) Pole „Nazwy i dane” wyświetlane jest w polu „Szyfrowanie” dla
archiwów zawierających szyfrowane nazwy plików.

16. Wyświetlanie pełnej nazwy archiwum po najechaniu wskaźnikiem myszy na nazwę
archiwum w oknie postępu operacji. Jest to przydatne gdy nazwa archiwum jest
długa i nie mieści się w dostępnym oknie.

17. W przypadku użycia parametru -ts1 z parametrami -u lub -f, następuje porównanie czasu pliku
z dokładnością do 1 sekundy. Uprzednio, w takim przypadku, program mógł błędnie
traktować dodawany plik jako nowszy z powodu porównania czasu dodania pliku o wysokiej dokładności
z czasem archiwizacji pliku o niskiej dokładności.

18. Polecenia „Uaktualnij” oraz „Odśwież” (’u’ oraz 'f’ w trybie wiersza poleceń)
są natychamistowo zakończone jeśli nie ma plików do uaktualnienia. Uprzednio, tworzono
tymczasowe archiwum przed zakończeniem uaktualniania archiwów z danymi odzyskiwania
lub informacjami do szybkiego otwierania.

19. Program podaje komunikat po utworzeniu 500 woluminów,
aby użytkownik mógł podjąć decyzję o kontynuacji lub zakończeniu dalszej archiwizacji. Ma to na celu
zapobiegnięcie tworzenia tysięcy woluminów w przypadku błędnego wprowadzenia
rozmiaru woluminu.

20. WinRAR domyślnie stosuje jednostkę megabajtów zamiast dla rozmiarów woluminów.

21. Narzędzie „Napraw” wyświetli komunikat „Dane naprawcze uszkodzone”
po naprawie archiwum RAR5 zawierające uszkodzone dane naprawcze.
Uprzednio, taki komunikat był wyświetlany jedynie za pomocą poleceń „Testuj”
lub „Napraw”, odpowiedzialne za „ukryte” odzywskiwanie danych naprawczych.

22. Usunięte błedy:

a) naprawiono potencjalne kwestie zabezpieczeń podczas przetwarzania
uszkodzonych archiwów RAR;

b) naprawa błędnego wyświetlania znaków nie-anglojęzycznych w plikach TAR z rozszerzonymi nagłówkami PAX;

c) polecenie „rar x archiwum.rar ..” rozpoakowywanych plików do obecnego folderu
zamiast do folderu nadrzędnego;

d) wklejanie plików z poziomu eksplorera Windows do otwartego archiwum WinRAR
blokowało dalsze operacje kopiuj – wklej w eksplorerze
aż do zakończenia archiwizacji;

e) nieustanne podawanie przez moduł SFX komunikatu „Podano błędne hasło”
po wpisaniu błędnego hasła bez informacji o możliwości wpisania własciwego hasła;
\

f) czas folderów był zawsze ustawiony przy rozpakowywaniu archiwów ZIP, nawet gdy
opcja „Czas pliku” w oknie dialogowym była wyłączona;

g) gdy wybrano opcję „Usuń archiwum: Zawsze usuwaj” a użytkownik kliknął
„Anuluj” przy komunikacie o nadpisaniu pliku lub przypomnieniu hasła,
archiwum mogło być usunięte po anulowaniu rozpakowania archiwów w formatach
.zip oraz .7z.