WinRAR 6.10

Winrar 6.10

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.10

 1. WinRAR potrafi rozpakować zawartość archiwów .zst i .zipx wykorzystując algorytm Zstandard
 2. Dodano obsługę menu kontekstowego Eksploratora Windows 11.
  Począwszy od Windows 11, aplikacja może dodać tylko jedno polecenie menu lub podmenu do menu kontekstowego najwyższego poziomu Eksploratora Windows.
  Jeśli opcja „Kaskadowe menu kontekstowe” w oknie dialogowym „Ustawienia integracji” jest włączona, to ta pojedyncza pozycja składa się z podmenu zawierającego wszystkie niezbędne polecenia WinRAR.
  Jeżeli ta opcja jest wyłączona, to w menu kontekstowym znajduje się tylko jedno polecenie wyodrębniania dla archiwów i jedno polecenie archiwizacji dla zwykłych plików.
  Polecenia te można wybrać za pomocą przycisku „Konfiguruj menu kontekstowe…” w oknie dialogowym „Ustawienia integracji”.
 3. Opcja „Stare menu kontekstowe” w dialogu „Ustawienia – Integracja” może być aktywowana pod Windows 11, jeśli w starym menu kontekstowym Windows „Pokaż więcej opcji” lub w menu kontekstowym innych aplikacji, np. menedżerów plików, brakuje poleceń WinRAR. Jeśli polecenia WinRAR są już obecne w wymienionych miejscach, opcja ta nie powinna być aktywowana, aby polecenia WinRAR nie były wyświetlane dwukrotnie. Ta opcja nie jest dostępna w systemie Windows 10 i starszych wersjach systemu Windows.
 4. Windows XP nie jest już wspierany. Minimalna wymagana wersja systemu operacyjnego to Windows Vista.
 5. Dodano pozycję „Zamknij” do listy „Po zakończeniu” na stronie „Zaawansowane” okna dialogowego archiwizacji. Zamyka ona okno programu WinRAR, gdy archiwizacja jest zakończona.
 6. Na stronie „Opcje” okna dialogowego wyodrębniania dodano listę „Po zakończeniu”. Pozwala ona na wybranie akcji takiej jak wyłączenie komputera lub zamknięcie WinRAR po zakończeniu ekstrakcji.
 7. Przełącznik -si może być użyty podczas ekstrakcji lub testowania, aby odczytać dane z archiwum z pliku stdin, np:
  type docs.rar | rar x -si -o+ -pmypwd dummy docs.
  Nawet jeśli nazwa archiwum jest ignorowana przy użyciu tego przełącznika, w wierszu poleceń należy podać dowolną, zastępczą nazwę archiwum.
  W tym trybie niedostępne są operacje wymagające wyszukiwania wstecznego. Obejmuje to wyświetlanie komentarzy archiwalnych, testowanie rekordu odzyskiwania, wykorzystywanie informacji o szybkim otwieraniu, przetwarzanie archiwów wielotomowych.
  Nie są dozwolone polecenia wymagające interakcji z użytkownikiem. Do wyłączenia takich monitów należy użyć przełączników -o[+|-|r], -p lub -mes.
 8. Nowy przełącznik -ep4 wyklucza prefiks ścieżki podczas archiwizacji lub wyodrębniania, jeśli ścieżka ta znajduje się na początku archiwizowanej nazwy. Ścieżka jest porównywana z nazwami już przygotowanymi do zapisania w archiwum, bez liter napędów i separatorów ścieżek wiodących. Na przykład:
  rar a -ep4texts\books archive c:\tekstylia\techniczne
  usuwa „textbooks” z nazw archiwów, więc zaczynają się one od 'technical’.
 9. Nowy przełącznik -mes pomija zaszyfrowane pliki podczas rozpakowywania lub testowania. Zastępuje on poprzedni przełącznik -p-.
 10. Nowy przełącznik -op ustawia folder docelowy dla poleceń ekstrakcji 'x’ i 'e’. poleceń wyodrębniania. W przeciwieństwie do parametru wiersza poleceń, ten przełącznik akceptuje również ścieżki bez końcowego znaku separatora ścieżek znaku.
 11. Jeśli polecenie 'p’ jest użyte do wysłania pliku na standardowe wyjście (stdout), to komunikaty informacyjne są automatycznie tłumione, tak że nie mieszają się z danymi pliku.
 12. Przy opcji „Generuj nazwę archiwum z następującej maski” i przełączniku -ag tylko dwa pierwsze znaki 'M’ po 'H’ są traktowane jako minuty. Wcześniej za minuty uznawano każdą liczbę „M”. Pozwala to teraz na umieszczenie pola czasu przed datą, na przykład -agHHMM-DDMMYY. Poprzednie wersje traktowały wszystkie litery „M” w tym ciągu jako minuty.
 13. Maksymalny dozwolony rozmiar danych odzyskiwania RAR5 został zwiększony do 1000% chronionego rozmiaru danych. Maksymalna liczba woluminów odzyskiwania RAR5 może być 10 razy większa niż liczba chronionych woluminów RAR.
  Jednakże, jeśli rozmiar danych odzyskiwania przekracza 99%, poprzednie wersje WinRAR nie mogą korzystać z tych danych odzyskiwania do naprawy uszkodzonych archiwów. To samo dotyczy woluminów odzyskiwania. Poprzednie wersje WinRAR nie mogą używać woluminów odzyskiwania, jeśli ich liczba jest większa lub równa liczbie woluminów RAR.
 14. Ostrzeżenie jest teraz wyświetlane, jeśli wprowadzone hasło przekracza maksymalną długość 127 znaków i jest skracane. W poprzednich wersjach takie hasła były cicho skracane.
 15. Jeśli archiwum zawiera nazwy pasujące do zarezerwowanych nazw urządzeń, podczas rozpakowywania na początku takich nazw wstawiany jest znak podkreślenia. Na przykład, aux.txt jest konwertowany na _aux.txt. Pozwala to uniknąć problemów z kompatybilnością z oprogramowaniem, które nie potrafi przetwarzać takich nazw. Z opcją „Zezwalaj na potencjalnie niezgodne nazwy” w dialogu „Rozpakuj: Katalog docelowy i Opcje – Zaawansowane” lub przełącznik wiersza poleceń -oni ta konwersja może być wyłączona.
 16. Przed testowaniem archiwum, WinRAR próbuje zresetować pamięć podręczną plików. Pomocne może być sprawdzenie danych faktycznie zapisanych na nośniku zamiast kopii z cache.
 17. Wielokrotne użycie przełącznika -v do określenia różnych rozmiarów dla różnych woluminów jest teraz dozwolone także dla archiwów ZIP:
  WinRAR a -v100k -v200k -v300k archivname.zip
  Do tej pory wielokrotne użycie przełącznika -v było możliwe tylko dla archiwów RAR.
 18. Przełączniki -sl i -sm mogą być używane w trybie wiersza poleceń programu WinRAR podczas rozpakowywania archiwów wszystkich obsługiwanych formatów, pod warunkiem, że archiwum zawiera nieskompresowane rozmiary plików. Poprzednio przełączniki te mogły filtrować pliki według rozmiaru tylko w archiwach RAR i ZIP.
  Nowszy dialog wyboru folderu jest używany w WinRAR, między innymi podczas klikania przycisku „Szukaj…”. w oknie dialogowym „Ustawienia – katalogi”, w poleceniach „Napraw” i „Konwertuj” oraz w kilku innych podobnych miejscach.
  Poprzednio otwierane było prostsze okno wyboru folderu w stylu Windows XP.
 19. Jeśli WinRAR jest przywracany z paska zadań po zakończeniu operacji, okno WinRAR jest umieszczane poniżej wszystkich innych otwartych okien, tak że bieżący użytkownik nie jest zakłócany w swojej pracy.
 20. W dialogu „Ustaw rozmiary woluminów”, który jest wywoływany z dialogu „Ustawienia – Kompresja”, z listy wstępnie ustawionych rozmiarów woluminów został usunięty wpis „650 MB CD”, a dodany wpis „2 GB”.
 21. Za pomocą polecenia „Zmień nazwę” wybierana jest tylko część nazwy pliku do ostatniego punktu. Poprzednio zawsze zaznaczana była cała nazwa.
 22. Jeśli podczas kompresji archiwum SFX stanie się większe niż 4 GB, bezpośrednio po przekroczeniu tego rozmiaru wyświetlany jest teraz komunikat o błędzie. Poprzednio błąd ten był zgłaszany dopiero po zakończeniu kompresji. System Windows nie może wykonywać plików programów większych niż 4 GB.
 23. Przełącznik wiersza poleceń -en nie jest już obsługiwany. Umożliwiło to tworzenie archiwów RAR4 bez bloku „koniec archiwum”. Blok „koniec archiwum” umożliwia bezproblemowe pominięcie innych danych na końcu archiwum, takich jak podpisy cyfrowe.
 24. Naprawione błędy:
  1. Jeśli w domyślnym profilu kompresji włączona była opcja „Utwórz samorozpakowujące się archiwum”, WinRAR po edycji pliku w archiwum RAR lub ZIP tworzył nowe archiwum SFX zamiast odnawiać istniejące archiwum.
  2. Jeśli użyto przełączników -oi, -f, -u lub odpowiednich opcji w interfejsie użytkownika, mogło się zdarzyć, że całkowity postęp był wyświetlany niepoprawnie.
  3. Polecenie „Szukaj plików” z opcją „Użyj wszystkich zestawów znaków” oraz polecenie „it” w wierszu poleceń nie znajdowały łańcuchów z kodowaniem UTF-16.

Aktualizacja do najnowszej wersji WinRAR jest, jak zawsze, bezpłatna dla nabywców licencji WinRAR. Kliknij i poznaj preferencyjne warunki zakupu licencji Winrar. Wystarczy pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu WinRAR. Nie jest konieczne odinstalowywanie starej wersji. Informacje o wykpionej licencji są zachowywane. Przejdź do podstrony i pobierz najnowszy WinRAR 6.10 PL